Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018

  

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-1-2014.pdf (145,52KB)

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-2-2014.pdf (148,82KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr II-3-2014.pdf (39,46KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr II-4-2014.pdf (39,37KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego.

PDFUchwała nr II-5-2014.pdf (41,55KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego,

PDFUchwała nr II-6-2014.pdf (43,37KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-7-2014.pdf (42,20KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-8-2014.pdf (44,33KB)

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji  Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-9-2014.pdf (41,67KB)

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-10-2014.pdf (43,60KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr III-11-2014.pdf (1,12MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.

PDFUchwała nr III-12-2014.pdf (981,15KB)

Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Prószków.

PDFUchwała nr III-13-2014.pdf (36,43KB)

Załączniki do Studium:

JPEG140927 243Pr2 PLT kierunki.jpeg (314,88KB)
JPEG140927 243Pr1 PLT uwarunkowania.jpeg (289,04KB)
PDF14092742Pr studium.pdf (4,11MB)

PDFRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium.pdf (653,73KB)
 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

PDFUchwała nr III-14-2014.pdf (44,14KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego
pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.

PDFUchwała nr III-15-2014.pdf (166,17KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.

PDFUchwała Nr III-16-2014.pdf (23,37KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

PDFUchwała nr III-17-2014.pdf (43,33KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy..

PDFUchwała nr III-18-2014.pdf (512,32KB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr III-19-2014.pdf (350,58KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr III-20-2014.pdf (1,11MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.

PDFUchwała nr III-21-2014.pdf (75,50KB)

Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr III-22-2014.pdf (23,28KB)

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO”.

PDFUchwała nr III-23-2014.pdf (21,41KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego.

PDFUchwała nr III-24-2014.pdf (23,81KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dniaa 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr IV-25-2015.pdf (205,21KB)

Uchwała w sprawiee okreslenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDFUchwała nr IV-26-2015.pdf (105,14KB)

Uchwała w sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Krapkowice" na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Krapkowice".

PDFUchwała nr IV-27-2015.pdf (250,73KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.

PDFUchwała nr IV-28-2015.pdf (98,20KB)

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
PDFUchwała nr IV-29-2015.pdf (100,11KB)

Uchwała w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Prószków do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwowodych komisji wyborczych. 
PDFUchwała nr IV-30-2015.pdf (199,70KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2015.
PDFUchwała nr IV-31-2015.pdf (511,90KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opiueki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2015 roku.

PDFUchwała nr IV-32-2015.pdf (315,57KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizcję zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce.

PDFUchwała nr IV-33-2015.pdf (102,07KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.

PDFUchwała nr IV-34-2015.pdf (316,98KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr IV-35-2015.pdf (3,00MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nrXLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr V-36-2015.pdf (105,53KB)

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

PDFUchwała nr V-37-2015.pdf (95,27KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.

PDFUchwała nr V-38-2015.pdf (426,93KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr V-39-2015.pdf (2,43MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr V-40-2015.pdf (100,08KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr VI-41-2015.pdf (99,65KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.
PDFUchwała nr VI-42-2015.pdf (189,97KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.
PDFUchwała nr VI-43-2015.pdf (407,09KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr VI-44-2015.pdf (4,01MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.

PDFUchwała nr VII-45-2015.pdf (377,68KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr VII-46-2015.pdf (3,30MB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok.

PDFUchwała nr VIII-47-2015.pdf (95,39KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok.
PDFUchwała nr VIII-48-2015.pdf (99,33KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.
PDFUchwała nr VIII-49-2015.pdf (383,77KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr VIII-50-2015.pdf (691,76KB)

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr IX-51-2015.pdf (223,00KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.
PDFUchwała nr IX-52-2015.pdf (108,22KB)

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi.
PDFUchwała nr IX-53-2015.pdf (101,44KB)

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odapdów komunalnych od właścicicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała nr IX-54-2015.pdf (105,31KB)

Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie.

PDFUchwała nr IX-55-2015.pdf (207,68KB)

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.
PDFUchwała nr IX-56-2015.pdf (102,96KB)

Uchwała w sprawie przekazania pisma z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącego działalności Zakłądu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prószkowie.

PDFUchwała nr IX-57-2015.pdf (100,08KB)

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.

PDFUchwała nr IX-58-2015.pdf (100,43KB)

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

PDFUchwała nr IX-59-2015.pdf (100,48KB)

Uchwała w sprawie porzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr IX-60-2015.pdf (682,05KB)

Załacznik do uchwały nr IX/60/2015.

PDFZałącznik do uchwały nr IX-60-2015.pdf (1,09MB)

 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr IX-61-2015pdf.pdf (8,45MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.

PDFUchwała nr IX-62-2015.pdf (349,78KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr IX-63-2015.pdf (6,02MB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków".

PDFUchwała nr IX-64-2015.pdf (415,61KB)

Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

PDFUchwała nr X-65-2015.pdf (95,76KB)

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
PDFUchwała nr X-66-2015.pdf (103,31KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
PDFUchwała nr X-67-2015.pdf (616,46KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych.
PDFUchwała nr X-68-2015.pdf (102,92KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr X-69-2015.pdf (1,49MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
PDFUchwała nr X-70-2015.pdf (10,29MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów.
PDFUchwała Nr X-71-2015.pdf (698,06KB)

Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
PDFUchwała nr X-72-2015.pdf (1,41MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.
PDFUchwała nr X-73-2015.pdf (1,56MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu ustawy Prawo Wodne.
PDFUchwała nr X-74-2015.pdf (175,78KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.
PDFUchwała nr X-75-2015.pdf (422,25KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr X-76-2015.pdf (4,05MB)

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu dłutoterminowego.
PDFUchwała nr X-77-2015.pdf (41,06KB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

PDFUchwała nr XI-78-2015.pdf (109,31KB)

Uchwała w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.
PDFUchwała nr XI-79-2015.pdf (112,14KB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym.
PDFUchwała nr XI-80-2015.pdf (4,51MB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.
PDFUchwała nr XI-81-2015.pdf (7,49MB)

Uchwała w sprawie opłaty targowej.
PDFUchwała nr XI-82-2015.pdf (108,50KB)

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
PDFUchwała nr XI-83-2015.pdf (118,79KB)

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
PDFUchwała nr XI-84-2015.pdf (103,90KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.
PDFUchwała nr XI-85-2015.pdf (101,63KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny.
PDFUchwała nr XI-86-2015.pdf (100,02KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.
PDFUchwała nr XI-87-2015.pdf (100,28KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych.
PDFUchwała nr XI-88-2015.pdf (125,55KB)

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
PDFUchwała nr XI-89-2015.pdf (398,84KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 r.
PDFUchwała nr XI-90-2015.pdf (393,16KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XI-91-2015.pdf (3,45MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XII-92-2015.pdf (102,41KB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XII-93-2015.pdf (5,66MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
PDFUchwała nr XII-94-2015.pdf (1,93MB)

Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Prószkowa uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XII-95-2015.pdf (101,54KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2016.
PDFUchwała nr XII-96-2015.pdf (226,41KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.
PDFUchwała nr XII-97-2015.pdf (336,23KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XII-98-2015.pdf (3,95MB)

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
PDFUchwała nr XII-99-2015.pdf (359,39KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XIII-100-2015.pdf (3,76MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.
PDFUchwała nr XIII-101-2015.pdf (988,96KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 r.  zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie nr XLI/347/2014 z dnia 6 października 2014  r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza.
PDFUchwała nr XIII-102-2015.pdf (105,40KB)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu  rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
PDFUchwała nr XIII-103-2015.pdf (105,94KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.
PDFUchwała nr XIII-104-2015.pdf (215,01KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XIII-105-2015.pdf (4,07MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015.
PDFUchwała nr XIII-106-2015.pdf (347,64KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.
PDFUchwała nr XIII-107-2015.pdf (178,91KB)

Uchwała w sprawie poparcia rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego.
PDFUchwała nr XIII-108-2015.pdf (205,14KB)

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prószków w przedmiocie proponowanej
zmiany granic Gminy Prószków, polegającej na wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i włączeniu
go do miasta Opola.

PDFUchwała nr XIV-109-2016.pdf (98,19KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.

PDFUchwała nr XIV-110-2016.pdf (363,52KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XIV-111-2016.pdf (1,85MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XV-112-2016.pdf (99,20KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XV-113-2016.pdf (1,62MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.
zwierząt dla gminy Prószków w 2016 roku

PDFUchwała nr XV-114-2016.pdf (311,72KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2016.

PDFUchwała nr XV-115-2016.pdf (477,44KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Prószków na lata 2016 - 2025.

PDFUchwała nr XV-116-2016.pdf (3,70MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010r. w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr XV-117-2016.pdf (103,06KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na
realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

PDFUchwała nr XV-118-2016.pdf (103,93KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w
sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym.

PDFUchwała nr XV-119-2016.pdf (1,97MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w
sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.

PDFUchwała nr XV-120-2016.pdf (3,56MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XV-121-2016.pdf (3,04MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Prószków, polegającej na wyłączeniu obszaru Winowa z Gminy Prószków i włączeniu go do miasta Opola.

PDFUchwała nr XVI-122-2016.pdf (12,59MB)

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVII-123-2016.pdf (1,84MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010r. w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

PDFUchwała nr XVII-124-2016.pdf (103,49KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XVII-125-2016.pdf (742,81KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
utworzenia zasiłków wyrównawczych.

PDFUchwała nr XVII-126-2016.pdf (98,78KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.

PDFUchwała nr XVII-127-2016.pdf (391,78KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XVII-128-2016.pdf (2,88MB)

Uchwła w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

PDFUchwała nr XVII-129-2016.pdf (216,07KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok.

PDFUchwała nr XVIII-130-2016.pdf (97,06KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok.

PDFUchwała nr XVIII-131-2016.pdf (100,98KB)

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
PDFUchwała nr XVIII-132-2016.pdf (113,41KB)

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków.
PDFUchwała nr XVIII-133-2016.pdf (1,42MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVIII-134-2016.pdf (97,54KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XVIII-135-2016.pdf (1,61MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016

PDFUchwała nr XVIII-136-2016.pdf (389,88KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XVIII-137-2016.pdf (6,79MB)

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XIX-138-2016.pdf (137,21KB)

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu
ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XIX-139-2016.pdf (238,52KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016

PDFUchwała nr XIX-140-2016.pdf (378,53KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XIX-141-2016.pdf (15,44MB)

Uchwała w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminami Chrząstowice, Komprachcice, Popielów, Prószków,
Izbicko, Turawa, Tarnów Opolski i Krapkowice.

PDFUchwała nr XIX-142-2016.pdf (215,01KB)

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji
zadania publicznego

PDFUchwała nr XIX-143-2016.pdf (98,25KB)

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków materiałowych i
sprzętowych znajdujących się w dyspozycji stron Porozumienia w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych
zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz wspólne działanie Partnerów na rzecz realizacji „Programu
poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk
ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020”

PDFUchwała nr XIX-144-2016.pdf (103,26KB)

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

PDFUchwała nr XX-145-2016.pdf (41,93MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.

PDFUchwała nr XX-146-2016.pdf (408,32KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XX-147-2016.pdf (2,48MB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

PDFUchwała nr XX-148-2016.pdf (107,18KB)

Uchwała w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy
Prószków.

PDFUchwała nr XXI-149-2016.pdf (111,10KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
PDFUchwała nr XXI-150-2016.pdf (194,40KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025.
PDFUchwała nr XXI-151-2016.pdf (30,91MB)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków komunalnych.
PDFUchwała nr XXI-152-2016.pdf (210,86KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014- 2020.
PDFUchwała nr XXI-153-2016.pdf (106,10KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Boguszycach.
PDFUchwała nr XXI-154-2016.pdf (103,79KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chrząszczycach.
PDFUchwała nr XXI-155-2016.pdf (103,16KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jaśkowicach.
PDFUchwała nr XXI-156-2016.pdf (103,28KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ligocie Prószkowskiej.
PDFUchwała nr XXI-157-2016.pdf (105,06KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Prószkowie.
PDFUchwała nr XXI-158-2016.pdf (103,78KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Złotnikach.
PDFUchwała nr XXI-159-2016.pdf (104,28KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.
PDFUchwała nr XXI-160-2016.pdf (433,20KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XXI-161-2016.pdf (3,62MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków.
PDFUchwała nr XXI-162-2016.pdf (4,52MB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XXII-163-2016.pdf (113,85KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010r. w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała nr XXII-164-2016.pdf (108,73KB)

Uchwała w sprawie statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie.
PDFUchwała nr XXII-165-2016.pdf (212,17KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości
przekraczającej 3.500.000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Prószkowie.
PDFUchwała nr XXII-166-2016.pdf (109,09KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXII-167-2016.pdf (103,70KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXI/151/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2025.
PDFUchwała nr XXII-168-2016.pdf (3,06MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr XXII-169-2016.pdf (985,38KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.
PDFUchwała nr XXII-170-2016.pdf (417,44KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XXII-171-2016.pdf (4,10MB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski".
PDFUchwała nr XXII-172-2016.pdf (111,49KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na wspólne
sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin
Brzeski”.
PDFUchwała nr XXII-173-2016.pdf (109,10KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Winowie i w Górkach.

PDFUchwała nr XXIII-174-2016.pdf (107,65KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny.
PDFUchwała nr XXIII-175-2016.pdf (109,46KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki i ustalenie ceny.
PDFUchwała nr XXIII-176-2016.pdf (102,59KB)

Uchwała w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w
części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXIII-177-2016.pdf (192,92KB)

Uchwała w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, apelu Rady Gminy Dąbrowa o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz apelu Rady Gminy Komprachcice o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.

PDFUchwała nr XXIV-178-2016.pdf (112,38KB)

Uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Prószków jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji.
PDFUchwała nr XXIV-179-2016.pdf (107,10KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
PDFUchwała nr XXIV-180-2016.pdf (107,78KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2017.
PDFUchwała nr XXIV-181-2016.pdf (231,77KB)

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania.
PDFUchwała nr XXIV-182-2016.pdf (105,94KB)

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
PDFUchwałą nr XXIV-183-2016.pdf (483,34KB)

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę   oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
PDFUchwała nr XXIV-184-2016.pdf (105,73KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków.

PDFUchwała nr XXIV-185-2016.pdf (12,13MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXIV-186-2016.pdf (16,01MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.
PDFUchwała nr XXIV-187-2016.pdf (420,88KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XXIV-188-2016.pdf (2,56MB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XXV-189-2016.pdf (3,97MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.

PDFUchwała nr XXV-190-2016.pdf (958,43KB)

Uchwała w sprawie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Prószków.
PDFUchwałą nr XXV-191-2016.pdf (16,31MB)

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
PDFUchwała nr XXV-192-2016.pdf (369,72KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.
PDFUchwała nr XXV-193-2016.pdf (411,93KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XXV-194-2016.pdf (3,87MB)

Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.
PDFUchwała nr XXV-195-2016.pdf (110,19KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".
PDFUchwała nr XXV-196-2016.pdf (96,01KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na
realizację zadania inwestycyjnego „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".
PDFUchwała nr XXV-197-2016.pdf (95,97KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr XXVI-198-2017.pdf (104,55KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.

PDFUchwała nr XXVI-199-2017.pdf (217,22KB)

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”.

PDFUchwała nr XXVI-200-2017.pdf (3,47MB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

PDFUchwała nr XXVI-201-2017.pdf (170,68KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

PDFUchwała nr XXVI-202-2017.pdf (288,51KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2017 roku”.

PDFUchwała nr XXVI-203-2017.pdf (336,75KB)

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów na terenie gminy Prószków oraz określenia granic ich obwodów.

PDFUchwała nr XXVI-204-2017.pdf (104,42KB)

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia granic ich obwodów.

PDFUchwała nr XXVI-205-2017.pdf (209,02KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci  publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków.

PDFUchwała nr XXVI-206-2017.pdf (104,63KB)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów. 

PDFUchwała nr XXVI-207-2017.pdf (111,44KB)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz określenie liczby  punktów  i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

PDFUchwała nr XXVI-208-2017.pdf (111,85KB)

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjówdo nowego ustroju szkolnego.

PDFUchwała nr XXVI-209-2017.pdf (411,66KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

PDFUchwała nr XXVI-210-2017.pdf (99,73KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.

PDFUchwała nr XXVI-211-2017.pdf (415,09KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXVI-212-2017.pdf (10,47MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego.

PDFUchwała nr XXVII-213-2017.pdf (108,35KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2017.

PDFUchwała nr XXVII-214-2017.pdf (509,47KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

PDFUcchwała nr XXVII-215-2017.pdf (246,19KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Prószków oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic.

PDFUchwała nr XXVII-216-2017.pdf (624,47KB)

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”.

PDFUchwała nr XXVII-217-2017.pdf (3,47MB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XXVII-218-2017.pdf (103,99KB)

Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-219-2017.pdf (102,69KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-220-2017.pdf (103,11KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-221-2017.pdf (103,52KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-222-2017.pdf (103,56KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-223-2017.pdf (103,34KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-224-2017.pdf (104,05KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-225-2017.pdf (103,66KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-226-2017.pdf (103,04KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-227-2017.pdf (103,87KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-228-2017.pdf (104,22KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-229-2017.pdf (103,60KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-230-2017.pdf (103,04KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXVII-231-2017.pdf (4,12MB)

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

PDFUchwała nr XXVII-232-2017.pdf (351,96KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok 2017.

PDFUchwała nr XXVII-233-2017.pdf (212,83KB)

Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków.

PDFUchwała nr XXVII-234-2017.pdf (109,10KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Prószków za 2016 rok.

PDFUchwała nr XXVIII-235-2017.pdf (100,49KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków.
za 2016 rok.
PDFUchwała nr XXVIII-236-2017.pdf (103,13KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.
PDFUchwała nr XXVIII-237-2017.pdf (418,34KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XXVIII-238-2017.pdf (3,56MB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizacjęzadania: „Remont pobocza drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków”.
PDFUchwała nr XXVIII-239-2017.pdf (106,45KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków” w 2017 roku.
PDFUchwała nr XXVIII-240-2017.pdf (105,23KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr XXIX-241-2017.pdf (102,65KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Bezpieczeństwa Publicznego.
PDFUchwała nr XXIX-242-2017.pdf (106,15KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXIX-243-2017.pdf (107,87KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków-Pomologia” wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia”.
PDFUchwała nr XXIX-244-2017.pdf (101,51KB)

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r.
dotyczącej ustalania stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
PDFUchwała nr XXIX-245-2017.pdf (101,26KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
PDFUchwała nr XXIX-246-2017.pdf (839,80KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.
PDFUchwała nr XXIX-247-2017.pdf (414,18KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XXIX-248-2017.pdf (12,05MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Boguszycach.
PDFUchwała nr XXIX-249-2017.pdf (103,17KB)

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
PDFUchwała nr XXIX-250-2017.pdf (104,04KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXIX-251-2017.pdf (88,29KB)

JPEGZałącznik do uchwały nr XXIX-251-2017.jpeg (91,89KB)

Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy „gen. Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajdujących się na terenie
miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXX-252-2017.pdf (3,25MB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym.

PDFUchwała nr XXX-253-2017.pdf (1,31MB)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Złotnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Złotnikach z mocy ustawy.

PDFUchwała nr XXX-254-2017.pdf (102,80KB)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Boguszycach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Boguszycach
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Boguszycach z mocy ustawy.

PDFUchwała nr XXX-255-2017.pdf (104,30KB)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława
Koraszewskiego w Prószkowie z mocy ustawy.

PDFUchwała nr XXX-256-2017.pdf (103,25KB)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Ligocie Prószkowskiej z mocy
ustawy.

PDFUchwała nr XXX-257-2017.pdf (102,53KB)

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkółim. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „ks. Karola Brommera”.

PDFUchwała nr XXX-258-2017.pdf (105,70KB)

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXX-259-2017.pdf (22,24MB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXX-260-2017.pdf (102,08KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXX-261-2017.pdf (7,03MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.

PDFUchwała nr XXX-262-2017.pdf (424,61KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Źlinice -
Boguszyce.

PDFUchwała nr XXX-263-2017.pdf (106,13KB)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego"

PDFUchwała nr XXX-264-2017.pdf (105,67KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.

PDFUchwała nr XXX-265-2017.pdf (101,14KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-266-2017.pdf (102,11KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-267-2017.pdf (101,63KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-268-2017.pdf (128,47KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-269-2017.pdf (121,25KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-270-2017.pdf (102,00KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-271-2017.pdf (100,83KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-272-2017.pdf (100,61KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-273-2017.pdf (101,28KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-274-2017.pdf (103,04KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-275-2017.pdf (101,83KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-276-2017.pdf (105,28KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-277-2017.pdf (101,21KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-278-2017.pdf (102,21KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-279-2017.pdf (101,06KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

PDFUchwała nr XXXI-280-2017.pdf (105,76KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-281-2017.pdf (14,94MB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Przysiecz w sprawie przeznaczenia
środków z funduszu sołeckiego na rok 2018.

PDFUchwała nr XXXI-282-2017.pdf (93,82KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.

PDFUchwała nr XXXI-283-2017.pdf (403,11KB)

Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Prószków pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PDFXXXII-284-2017.pdf (110,14KB)

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
PDFXXXII-285-2017.pdf (248,36KB)

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
PDFXXXII-286-2017.pdf (408,98KB)

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022.
PDFXXXII-287-2017.pdf (202,88KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018.
PDFXXXII-288-2017.pdf (229,91KB)

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
PDFXXXII-289-2017.pdf (301,07KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.
PDFXXXII-290-2017.pdf (102,14KB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.
PDFXXXII-291-2017.pdf (7,84MB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym.
PDFXXXII-292-2017.pdf (4,60MB)

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.
PDFXXXII-293-2017.pdf (7,76MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.
PDFXXXII-294-2017.pdf (409,28KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFXXXII-295-2017.pdf (7,82MB)

Uchwała w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu dotyczącego działań związanych z przygotowaniem projektu ,, Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa opolskiego 2014-2020(RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PDFUchwała nr XXXIII-296-2017.pdf (255,61KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXIII-297-2017.pdf (105,38KB)

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XXXIV-298-2017.pdf (3,97MB)

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018. 
PDFUchwała nr XXXIV-299-2017.pdf (1,18MB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017.
PDFUchwała nr XXXIV-300-2017.pdf (407,25KB)

Uchwała w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XXXIV-301-2017.pdf (3,82MB)

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.
PDFUchwała nr XXXIV-302-2017.pdf (355,39KB)

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała nr XXXIV-303-2017.pdf (116,55KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXXIV-304-2017.pdf (107,07KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXXIV-305-2017.pdf (105,25KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
PDFUchwała nr XXXIV-306-2017.pdf (102,81KB)

Uchwała w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska.
PDFUchwała nr XXXIV-307-2017.pdf (471,28KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego  zasady współpracy w zakresie utworzenia, funkcjonowania i współfinansowania ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
PDFUchwała nr XXXIV-308-2017.pdf (228,69KB)

Uchwała w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
PDFUchwała nr XXXIV-309-2017.pdf (102,22KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego.
PDFUchwała nr XXXIV-310-2017.pdf (103,66KB)

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
PDFUchwała nr XXXIV-311-2017.pdf (389,40KB)

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga,
psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego.

PDFUchwała nr XXXV-312-2018.pdf (109,50KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XXXV-313-2018.pdf (113,57KB)

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018.

PDFUchwała nr XXXV-314-2018.pdf (235,71KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr XXXV-315-2018.pdf (398,40KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.

PDFUchwała nr XXXV-316-2018.pdf (103,26KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXXVI-317-2018.pdf (105,35KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
PDFUchwała nr XXXVI-318-2018.pdf (102,65KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
PDFUchwała nr XXXVI-319-2018.pdf (101,83KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
PDFUchwała nr XXXVI-320-2018.pdf (101,29KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.
PDFUchwała nr XXXVI-321-2018.pdf (30,22MB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr XXXVI-322-2018.pdf (102,75KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr XXXVI-323-2018.pdf (102,75KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr XXXVI-324-2018.pdf (103,07KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr XXXVI-325-2018.pdf (102,58KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
PDFUchwała nr XXXVI-326-2018.pdf (7,82MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXXVI-327-2018.pdf (7,46MB)

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole.
PDFUchwała nr XXXVI-328-2018.pdf (230,89KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXXVI-329-2018.pdf (256,66KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2018.
PDFUchwała nr XXXVI-330-2018.pdf (510,61KB)

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przysiecz”.
PDFUchwała nr XXXVI-331-2018.pdf (254,22KB)

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jaśkowice”.
PDFUchwała nr XXXVI-332-2018.pdf (270,24KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

PDFUchwała nr XXXVI-333-2018.pdf (213,99KB)

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
PDFUchwała nr XXXVI-334-2018.pdf (212,23KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
PDFUchwała nr XXXVI-335-2018.pdf (421,89KB)

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.
PDFUchwała nr XXXVI-336-2018.pdf (104,03KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XVIII Dożynek Powiatowych
PDFUchwała nr XXXVI-337-2018.pdf (105,66KB)

Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFUchwała nr XXXVII-338-2018.pdf (215,77KB)

Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PDFUchwała nr XXXVII-339-2018.pdf (216,57KB)

Uchwała w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Opolskiego.

PDFUchwała nr XXXVII-340-2018.pdf (102,54KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w związku ze
zmianą granic.

PDFUchwała nr XXXVII-341-2018.pdf (228,54KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.    
PDFUchwała nr XXXVII-342-2018.pdf (116,75KB)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Prószków porozumienia z Miastem Opole oraz
gminami: Krapkowice, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Gogolin, Tarnów Opolski oraz Strzeleczki w celu
wspólnej realizacji projektu pn: „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji
Opolskiej”.

PDFUchwała nr XXXVII-343-2018.pdf (107,54KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”.

PDFUchwała nr XXXVII-344-2018.pdf (671,74KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące
ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr XXXVII-345-2018.pdf (214,74KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
PDFUchwała nr XXXVII-346-2018.pdf (210,41KB)

Uchwała w sprawie utworzenia Klastra Energii Ziemia Prószkowska.
PDFUchwała nr XXXVII-347-2018.pdf (448,09KB)

Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała nr XXXVII-348-2018.pdf (114,59KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
PDFUchwała nr XXXVII-349-2018.pdf (406,48KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXVII-350-2018.pdf (2,98MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XXXVIII-351-2018.pdf (104,64KB)

Uchwała w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminami: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko,
Komprachcice, Tarnów Opolski, Turawa w sprawie realizacji zadań z zakresu utrzymania gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej.

PDFUchwała nr XXXVIII-352-2018.pdf (257,35KB)

Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Prószkowie do Komitetu Rewitalizacji.

PDFUchwała nr XXXVIII-353-2018.pdf (100,91KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXXVIII-354-2018.pdf (104,94KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Prószków do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako
Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

PDFUchwała nr XXXVIII-355-2018.pdf (108,29KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr XXXVIII-356-2018.pdf (399,40KB)

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące
ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

PDFUchwała nr XXXVIII-357-2018.pdf (215,89KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2017.

PDFUchwała nr XXXIX-358-2018.pdf (100,17KB)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu gminy Prószków za 2017 rok.
PDFUchwała nr XXXIX-359-2018.pdf (104,44KB)

Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Prószków.
PDFUchwała nr XXXIX-360-2018.pdf (306,57KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prószków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
PDFUchwała nr XXXIX-361-2018.pdf (267,59KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
PDFUchwała nr XXXIX-362-2018.pdf (436,59KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,

PDFUchwała ne XL-364-2018.pdf (103,62KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,

PDFUchwała ne XL-365-2018.pdf (103,00KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,

PDFUchwała ne XL-366-2018.pdf (103,47KB)

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków,

PDFUchwała ne XL-367-2018.pdf (112,76KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XL-368-2018.pdf (28,55MB)

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

PDFUchwała nr XL-369-2018.pdf (110,96KB)

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

PDFUchwała nr XL-370-2018.pdf (105,42KB)

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XL-371-2018.pdf (106,83KB)

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

PDFUchwała nr XL-372-2018.pdf (104,38KB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Prószków.

PDFUchwała nr XL-373-2018.pdf (108,14KB)

Uchwała w sprawie przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum im. Ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.

PDFUchwała nr XL-374-2018.pdf (105,26KB)

Uchwała w sprawie pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza.

PDFUchwała nr XL-375-2018.pdf (1,81MB)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XL-376-2018.pdf (542,16KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XL-377-2018.pdf (717,43KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XL-378-2018.pdf (384,90KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr XL-379-2018.pdf (436,00KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XL-380-2018.pdf (10,14MB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLII-381-2018.pdf (108,18KB)

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFUchwała nr XLII-382-2018.pdf (108,86KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Z kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

PDFUchwała nr XLII-383-2018.pdf (123,79KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XLII-384-2018.pdf (611,85KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki.

PDFUchwała nr XLII-385-2018.pdf (655,52KB)

Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Prószków wykonania projektu budowlano- wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki”.

PDFUchwała nr XLII-386-2018.pdf (103,57KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr XLII-387-2018.pdf (416,03KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XLII-388-2018.pdf (5,29MB)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prószków dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach.

PDFUchwała nr XLII-389-2018.pdf (106,11KB)

Uchwała w sprawie w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-390-2018.pdf (113,53KB)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

PDFUchwała nr XLIII-392-2018.pdf (103,91KB)

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zimnice Wielkie.

PDFUchwała nr XLIII-393-2018.pdf (344,60KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr XLIII-394-2018.pdf (403,00KB)

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-395-2018.pdf (252,53KB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr XLIII-396-2018.pdf (46,23KB) (w uchwale dokonano anonimizacji danych osobowych)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLIII-397-2018.pdf (462,59KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych jednostek pomocnicznych gminy
Prószków oraz przeprowadzenia konsultacji.

PDFUchwała nr XLIII-398-2018.pdf (676,79KB)

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.

PDFUchwała nr XLIV-399-2018.pdf (1,04MB)

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

PDFUchwała nr XLIV-400-2018.pdf (116,72KB)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

PDFUchwała nr XLIV-401-2018.pdf (417,83KB)

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XLIV-402-2018.pdf (9,37MB)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nowa Kuźnia w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.

PDFUchwała nr XLIV-403-2018.pdf (101,09KB)