Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.

Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prószkowie.

PDFUchwała nr XLIV-345-2014.pdf

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFUchwała nr XLIV-346-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/229/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza.
PDFUchwała nr XLIV-347-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
PDFUchwała nr XLIV-348-2014.pdf

Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.
PDFUchwała nr XLIV-349-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu.
PDFUchwała nr XLIV-350-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
PDFUchwała nr XLIV-351-2014.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
PDFUchwała nr XLIV-352-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PDFUchwała nr XLIV-353-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
PDFUchwała nr XLIV-354-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
PDFUchwała nr XLIV-355-2014.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków”.
PDFUchwała nr XLIV-356-2014.pdf

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDFUchwała nr XLIV-357-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
PDFUchwała nr XLIV-358-2014.pdf

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego.
PDFUchwała nr XLIV-359-2014.pdf