Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

Zgodnie z treścią art. 122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020, poz.910 z późn.zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3)  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawcy są obowiązani powiadomić burmistrza gminy (wójta, prezydenta), na terenie której mieszka młodociany  o zawarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego:

DOCZawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.doc (29,00KB)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Prószków może otrzymać pracodawca, który złoży wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów dotyczących:

  1. pracodawcy - potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (aktualne na dzień złożenia wniosku: odpis z odpowiedniego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej itp.), a w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi - również dokumenty, potwierdzające uprawnienie osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się  o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem  i załącznikami, a jeżeli wniosek składa pełnomocnik - stosowne pełnomocnictwo;
  2. osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe zwanej instruktorem praktycznej nauki zawodu - potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,  o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  15 grudnia 2010 r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu
    oraz, w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy;

       3. stosunku pracy z młodocianym pracownikiem:

a)  umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym
     pracownikiem,

b)  świadectwo pracy lub świadectwa pracy - gdy młodociany pracownik realizował
     przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców; albo aneks do umowy lub
     kolejną umowę - gdy pracownik kontynuuje zatrudnienie,

        4. ukończenia przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika:

a)  świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego (np. świadectwo
     ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – gdy młodociany ukończył naukę
     zawodu lub świadectwo ukończenia gimnazjum – gdy młodociany ukończył
     przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

b)  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o zdaniu
     egzaminu czeladniczego lub świadectwo czeladnicze, świadectwo uzyskania
     tytułu zawodowego albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego -
     gdy młodociany ukończył przyuczanie do wykonywania określonej pracy.

         5. oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:

  1. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia, wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie  z przepisami ustawy o rachunkowości;
  2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 194, poz. 1983 ze zm.) Przy ustalaniu wartości pomocy udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej:

  1. spółce,
  2. podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem odpowiednio spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności  gospodarczej przez tę spółkę.

W związku z powyższym do wniosku spółki należy dołączyć zarówno oświadczenie w zakresie pomocy de minimis spółki jak i oświadczenia wszystkich jej wspólników.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe wynosi:

  1. w przypadku nauki zawodu  - do 8081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa  o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Wniosek:

PDFWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf (65,61KB)

DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx (25,17KB)

Załączniki:

PDFInformacja przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis.pdf (154,31KB)
DOCXOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx (17,23KB)
DOCXOświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.docx (19,21KB)
DOCOświadczenie-zamieszkanie-modociany.doc (28,00KB)

DOCXOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx (14,61KB)

DOCXOświadczenie rzemieślnika.docx (14,96KB)

DOCXOświadczenie o kosztach.docx (12,43KB)