Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".

 

Numer ogłoszenia BZP: 295838 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP:304072-2014; data zamieszczenia: 12.09.2014

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 315798 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 317552 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014

 

Uwaga - zmiana terminu składania ofert!

Oferty należy składać do dnia 29.09.2014 r. do godziny 10.00.

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (83,50KB)

DOCWzór umowy.doc (369,50KB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (433,50KB)

DOCFormularze ofertowe.doc (327,50KB)

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (14,35KB)

DOCXZmodyfikowany Formularz Ofertowy Załącznik nr 1.docx (163,89KB)

PDFModifikacja 12.09.2014.pdf (40,60KB)

DOCZmodyfikowany wzór umowy.doc (369,50KB)

PDFPismo z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany SIWZ.pdf (457,38KB)

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2014.doc (28,00KB)

PDFPismo z dnia 24 września 2014 r. w sprawie odpowiedzi na zapyatnia wykonawców.pdf (315,28KB)

PDFPismo z dnia 24 września 2014 r. w sprawie modyfikacji.pdf (277,04KB)

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.09.2014 r..docx (14,03KB)

PDFInformacja z dnia 7 października 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (277,49KB)

DOCogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.10.2014 r..doc (38,50KB)
 

 

Dokumentacja techniczna:

Modyfikacja z dnia 24.09.2014 r.:

PDFST-00.04 Kanalizacja sanitarna t_łoczna.pdf (118,10KB)

PDFST-00.05 Przepompownie ścieków.pdf (103,45KB)

PDFST-00.06 Zasilanie energetyczne _przepompowni ścieków.pdf (105,51KB)

PDFST-00.03 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.pdf (142,32KB)

 

PDFPrzedmiar robót etap I 2014.pdf (1,21MB)

- projekt budowlano-wykonawczy:

Strona tytułowa projektu budowlano - wykonawczego.pdf

Plan sytuacyjny dla etapu I.pdf

Opinia geotechniczna.pdf

Zał. nr 5 - Mapa ewidencyjna.pdf

Spis załączników.pdf

Zał. nr 1 - Warunki techniczne.pdf

Zał. nr 2 - Warunki elektryczne.pdf

Zał. nr 3 - Decyzja Burmistrza Prószkowa.pdf

Zał. nr 4 - Opinia PZUDP w Opolu.pdf

PBW Prószków opis techniczny sanitarna.pdf

Spis załączników.pdf

Rys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf

Rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu – branża sanitarna.pdf

Rys. nr 3.1 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.pdf

Rys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.1.pdf

Rys. nr 3.3 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.1.1.pdf

Rys. nr 3.4 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-2.pdf

Rys. nr 3.5 - Profil podłużny rurociągu tłocznego RT-1.pdf

Rys. nr 3.6 - Przepompownia ścieków P-1K.pdf

Rys. nr 3.7 - Schemat zagospodarowania terenu pompowni.pdf

Rys. nr 3.8 - Studzienka kanalizacyjna.pdf

Rys. nr 3.9 - Studzienka przyłączeniowa.pdf

Rys. nr 3.10 - Zestawienie projektowanych przyłączy kanalizacyjnych.pdf

Rys. nr 4.1 - Profil podłużny wodociągu KW-1.pdf

Rys. nr 4.2 - Profil podłużny wodociągu KW-1.1.pdf

Rys. nr 4.3 - Profil podłużny wodociągu KW-1.2.pdf

Rys. nr 4.4 - Profil podłużny wodociągu KW-1.3.pdf

Rys. nr 4.6 - Szczegóły techniczne wykonanai bloków oporowych.pdf

Rys. nr 4.7 - Zestawienie projektowanych przyłączy wodociągowych.pdf

PBW Prószków opis techniczny elektryczna.pdf

Rys. nr 2 - Schemat ideowy zasilania przepompowni.pdf

Rys. nr 1 - Plan zagospodarowania terenu.pdf

Informacja BIOZ.pdf

- specyfikacje techniczne:

ST-00.09 Roboty drogowe i wykończeniowe.pdf

Specyfikacje strona tytułowa.pdf

Spis specyfikacji.pdf

ST-00.00 Wymagania ogólne.pdf

ST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf

ST-00.02 Roboty ziemne.pdf

ST-00.07 Sieć wodociągowa.pdf

ST-00.08 Skrzyżowania rurociągów z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi.pdf