Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów

WOR.120.3.2014.BP

 

 

Zarządzenie Nr 3/2014

Burmistrza Prószkowa

z dnia   08.07.2014r.

 

                            w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego

                                                wyboru dziennych opiekunów

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 / Dz. U. z 2013r. poz. 1457/  oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm./ zarządzam:

                                                                             § 1

  1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wyboru dziennych opiekunów.
  2.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                            § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

                                                       

                                                                            § 3

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz

       /-/

Róża Malik

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik do zarz.

                                                                                                                                                                  Nr3/2014
                                                                                                                                                                  Burmistrza Prószkowa

                                                                                                                                                                  z  dnia    08.07.2014r.

 

                                                                   Ogłoszenie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie  działając w imieniu Burmistrza Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert zgodnie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 późn. zm.).

 Przedmiotem konkursu  jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Prószków. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana będzie przez dziennego opiekuna o którym mowa w przepisach  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

 Konkurs ogłaszany jest w ramach realizacji Porozumienia nr 459/P/PO/2014 w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w związku z projektem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu "Powrót do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Prószków ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

 Zadaniem jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Prószków.

 Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w  2014r.- wynosi   kwotę 56900,00zł.

II . Wymagania dotyczące kandydatów

1. Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:

   1) posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka na dzień składania oferty;

   2) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

   3) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;

  4) wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 5) nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

 6) posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi;

  7) odbyły:

     a) 160-godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 albo

     b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiadają kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;

   8) do odbycia szkolenia, o którym mowa w pkt. 7 nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,

9) posiadają  aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych ważną przez okres nie krótszy niż 6-mcy od dnia złożenia oferty,

10) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1-mc przed upływem terminu do złożenia oferty.

2. W celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna może być

przeprowadzony wywiad środowiskowy o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Weryfikacja oraz ocena spełniania warunków lokalowych, w których będzie sprawowana opieka u kandydata na dziennego opiekuna zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

4. Do postępowania w sprawie wyboru dziennych opiekunów mających sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Prószków, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

 

III. Termin realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy  do dnia 31.12.2014r.

IV. Warunki realizacji zadania

  1. Dzienny opiekun  w szczególności:

     a)  sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,

     b) zapewnienia dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

     c) gwarantuje dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,

     d) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne  uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy  do wieku,

     e) gwarantuje dziecku w porozumieniu z rodzicami wyżywienia na czas pobytu.

2. Dzienny opiekun będzie sprawował opiekę  maksymalnie 9 h dziennie.

3. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od

odpowiedzialności cywilnej zawiera kierownik MOPS w Prószkowie działający w imieniu Burmistrza Prószkowa oraz opłaca i finansuje składki na to ubezpieczenie.

4. Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu badaniu sanitarno-epidemiologicznemu. Kandydat musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno epidemiologiczną ważną przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oferty oraz zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna.

5. W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu powrót do zatrudnienia zawartego pomiędzy WUP Opole a Gminą Prószków z dnia 08.07.2014r.: 10,80zł. brutto za godzinę świadczonej opieki nie więcej niż 9 godzin dziennie na podstawie zweryfikowanej listy obecności dziecka podpisanej przez rodzica. 

6. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Kierownika Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w imieniu Burmistrza Prószkowa  na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

7. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszu.

8. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania  przepisów prawa min. o ochronie danych osobowych.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl  zakładka ogłoszenia/ ogłoszenia MOPS

2. Oferty należy składać w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie  w terminie do dnia 13.08. 2014 roku do godz. 12.00 lub przesyłać na adres: Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prószkowie 46-060 Prószków ul. Opolska 17  (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu osoby składającej ofertę oraz

nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przed złożeniem oferty wyznaczeni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają wyjaśnień oraz odpowiadają na pytania oferenta dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych  od poniedziałku do czwartku  w godz. 7.00-15.00, piątek od godz.7.00-13.00  lub pod nr tel. 77 4643053

VI. Wymagana dokumentacja

Dokumenty podstawowe:

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna,

2)  kserokopia dowodu osobistego,

3) oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad

dziećmi - dotyczy lokalu, w którym będzie sprawowana opieka,

4) dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka na dzień składania oferty,

5) oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została mu zawieszona ani ograniczona,

6) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

7)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8)  dokument/y potwierdzające kwalifikację kandydata na dziennego opiekuna zgodnie

z art. 39 ust. 1 pkt. 6 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,

9) oświadczenie, dziennego opiekuna dające rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

10) kserokopię książeczki sanitarno – epidemiologicznej ważną przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oferty,

11) zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności  do pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty,

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzania konkursu na dziennego opiekuna.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym opinie o oferencie.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych,

załączników spowoduje odrzucenie oferty.

VII. Termin , tryb i kryteria wyboru oferty

1.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

2. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, upoważnionych przez Kierownika Ośrodka.

3. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie bądź niekompletne zostaną odrzucone i zwrócone Oferentom. Oferty, które nie będą posiadały adresu Oferenta zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Komisja konkursowa dokona weryfikacji warunków lokalowych.

6. Kryteria stosowane podczas oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową oraz ich waga:

Kryteria

Punkty

Warunki lokalowe do realizacji zadania

0-10pkt.

Doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

0-5 pkt.

Opinie

0-5 pkt.

Atrakcyjność oferty

0-10 pkt.

Udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie

0-5 pkt.

 

7. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedstawi w formie protokołu rekomendacje co do wyboru oferentów kierownikowi MOPS który dokonuje ich zatwierdzenia.

8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

9. Każdy w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, może żądać wyników wyboru lub odrzucenia oferty.

10. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta

11. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy, jednak nie jest równoznaczny z zapewnieniem zawarcia umowy o świadczenie usług przez dziennego opiekuna.

12. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów.

13. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Burmistrza Prószkowa w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  ogłaszany jest po raz pierwszy.

 

Burmistrz

       /-/

Róża Malik

 

Oferta wraz z załącznikami: DOCoferta konkurs, załączniki.doc (118,00KB)