Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

OBWIESZCZENIE  

o konsultacjach społecznych

zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie nr LXIV/488/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag do powyższego projektu dokumentu. Z treścią projektu programu oraz załącznikami,  można zapoznać się w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ogłoszenia w folderze Rewitalizacja,
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w godzinach pracy Urzędu (tj. pn. 7:00-15:00, wt. 7:00-15:00, śr. 7:00-17:00, cz. 7:00-15:00, pt. 7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Konsultacje społeczne trwać będą w  dniach od 22 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r.

Formami konsultacji społecznych są:

  1. zbieranie uwag w formie:
    1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków;
    2. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ochronasrodowiska@proszkow.pl;
  2. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu, które odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. o godzinie 16.00 w Publicznym Żłobku w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 1G, 46-060 Prószków;
  3. zbieranie uwag ustnych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w pokoju nr 14;

Uwagi  do projektu dokumentu, można składać w  dniach od 22 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r.

Obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl, w zakładce Informacje, na stronie internetowej www.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 22 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r. z prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego projektu, uzyskanymi w toku prac uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów. Uwagi i wnioski należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ochronasrodowiska@proszkow.pl do dnia 28 maja 2024 r. Wniosek/uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz  Prószkowa.

Niniejsze obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 18 kwietnia 2024 roku, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ogłoszenia w folderze Rewitalizacja i na stronie internetowej www.proszkow.pl

PDFobwieszczenie na tablice - konsultacje społeczne.pdf (120,95KB)

PDFGminny Program Rewitalizacji - projekt.pdf (5,69MB)