Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) w związku z uchwałą nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w gminie Prószków, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały nr LXIV/488/2024.z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmować podobszary rewitalizacji, których granice zostały przedstawione na załącznikach graficznych do przywołanej na wstępie uchwały nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. (obszar Starego Miasta w Prószkowie i obszar Pomologii).

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji,
do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ogłoszenia w folderze Rewitalizacja i na stronie internetowej www.proszkow.pl.

Obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl, w zakładce Informacje, na stronie internetowej www.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Niniejsze obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 11 kwietnia 2024 roku, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ogłoszenia w folderze Rewitalizacja i na stronie internetowej www.proszkow.pl.

PDF20240411120909956.pdf (520,79KB)