Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej (19.02.2024 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

1. Stanowisko pracy: Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym;
 5. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym minimum 4 lata na stanowisku związanym z oświatą lub w organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym,
  o systemie oświaty, Karta nauczyciela, prawo oświatowe, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów w zakresie zarządzania oświatą;
 2. obsługa programów komputerowych, w tym Microsoft Office,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres,
 5. umiejętność właściwiej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych;
 6. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 7. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,  gotowość do podnoszenia kwalifikacji
  i zdobywania nowych umiejętności.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. kierowanie pracą Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie,
  2)  opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów związanych z zakresem działania BOOS,
  3)  prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę Prószków funkcji organu prowadzącego dla placówek oświatowych i publicznego żłobka,
  4)  organizowanie i przeprowadzanie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych i publicznego żłobka,
  5)  organizowanie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego,
  6)  wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej po stronie organu prowadzącego,
  7)  nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  8)  nadzorowanie procesu rekrutacji uczniów do szkół, placówek oświatowych i publicznego żłobka,
  9)  nadzorowanie dowozu uczniów do szkół,
  11)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli,
  12)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem sieci szkół,
  13)  sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących oświaty,
  14)  przygotowywanie projektu budżetu w podziale na poszczególne jednostki,
  15)  analizowanie i przedkładanie Burmistrzowi propozycji i wniosków dotyczących arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
  16)  sporządzanie Raportu o stanie oświaty,
  17)  przygotowywanie dokumentacji dotyczącej okresowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
  18)  rozliczanie wykorzystania dotacji na realizację zadań oświatowych,

19)rozliczanie wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznego żłobka.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Biura Obsługi Oświaty Samorządowej przy ulicy Opolskiej 10 w Prószkowie, w lokalu na I piętrze;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane będzie na I piętrze,
  w jednopiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych ze wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);
 9. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17,
I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2024 r. do godz. 10:00 (decyduje faktyczna data wpływu).

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji
o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Burmistrz Prószkowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzanego naboru na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

 

PDFnabór - dyrektor BOOS.pdf (224,48KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO1.docx (19,35KB)
DOCkwestionariusz osobowy 2024.doc (39,50KB)
 


Prószków, dnia 01.03.2024 r.

RO.2110.1.2024.SK

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

 NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej została wybrana Pani Barbara Dziubałtowska, zamieszkała w Prószkowie.

 

Uzasadnienie:

Pani Barbara Dziubałtowska spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Predyspozycje, posiadana wiedza i umiejętności kwalifikują kandydatkę do pracy w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie na dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

 

Z up. BURMISTRZA
/-/
Janusz Staszowski
Zastępca Burmistrza