Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór ofert o udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr RO.0050.1058.2024.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 5 lutego 2024 r.

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LXI/465/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2023 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków w zł

1.

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku

ul. Słowackiego 10

45-364 Opole

Klub seniora w gminie Prószków

33 590,00

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przysieczy

ul. Szkolna 14

46-060 Przysiecz

Klub Seniora w Przysieczy.

6 000,00

3.

Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne TAKT

ul. Krapkowicka 2b

46-061 Źlinice

Koncert dla babci i dziadka.

5 000,00

4.

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+)
ul. Millera 14/24
01-496 Warszawa

Aktywny Senior

10 410,00

5.

Stowarzyszenie „Nasza Wioska – Ligota Prószkowska”

ul. Szkolna 68

46-060 Ligota Prószkowska

„Spacerem aktywnie po zdrowie”.

5 000,00

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie wynik wiek emerytalny.pdf (143,33KB)