Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działki o numerze 161/2 w Ligocie Prószkowskiej” RI.6220.2.2023.OŚ

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

Burmistrz Prószkowa zawiadamia                        

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działki o numerze 161/2 w Ligocie Prószkowskiej”. Inwestycja będzie realizowana w obrębie działki ewidencyjnej nr 161/2 k. m. 8 obręb Ligota Prószkowska. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Pani Jolanty Domirskiej reprezentującej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zarządu, TAURON Zielona Energia sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, z dnia 5 kwietnia 2023 r. (data wpływu do tut. Organu – 7 kwietnia 2023 r.). Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

            W dniu 14 kwietnia 2023 r. została skierowana prośba o wyrażenie opinii co do konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organy opiniujące nie były jednomyślne, co do istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał opinię o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraziły opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny.

Burmistrz Prószkowa w dniu 2 czerwca 2023 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor w dniu 26 września 2023 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po weryfikacji raportu, Burmistrz Prószkowa w dniu 10 października 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Następnie 10 listopada 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. W dniu 23 listopada 2023 r. Pełnomocnik Inwestora wystąpił do Burmistrza Prószkowa o ocenę faktycznego zagospodarowania i wykorzystania działki 161/2 k. m.  8 obręb Ligota Prószkowska.
W dniu 4 grudnia 2023 r. została wydana żądana informacja.  Pismem z dnia 1 grudnia 2024 r. Inwestor wniósł o wydłużenie terminu na dostarczenie niezbędnych dokumentów do dnia 30 grudnia 2023 r., na co Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził zgodę. Pismem z dnia 12 grudnia 2023 r. Pani Jolanta Domirska przekazała uzupełnienia żądane przez ww. instytucję opiniującą. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, załatwienie przedmiotowej sprawy przewidział w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. Jednak  w dniu 19 stycznia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia. O powyższym Burmistrz Prószkowa zawiadomił strony postępowania w dniu 5 lutego 2024 r.

  W związku z powyższym przystąpiono do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Prószkowa, a organem uzgadniającym  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  oraz stanowiskami organów opiniujących i uzgadniających można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy urzędu (pn. 7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt. 7:00-13:00).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Uwagi lub wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Prószkowa jednak te złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 5 lutego  2024 r. poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ligota Prószkowska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

PDF18. obwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf (173,16KB)