Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wyrażonych opiniach oraz postanowieniach instytucji opiniujących dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działki o numerze 161/2 w Ligocie Prószkowskiej” (RI.6220.2.2023.OŚ)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm. – dalej kpa), w związku z art. 64 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ), w nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działki o numerze 161/2 w Ligocie Prószkowskiej”

zawiadamiam,

o wyrażonych opiniach oraz postanowieniach instytucji opiniujących:  

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4221.80.2023.PK.3 z dnia 19 stycznia 2024 r. uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:
 1. Na etapie budowy oraz eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
  1. transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych i elementów infrastruktury oraz wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00,
  2. pozostawić wszystkie drzewa i krzewy rosnące na działce inwestycyjnej,
  3. prace budowlane rozpocząć w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj. poza okresem lęgowym gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy.
   W przypadku kontynuowania prac budowlanych w okresie lęgowymod 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu, w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany teren ich realizacji w zakresie występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach, wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m od tych gniazd,
  4. w okresie od 15 lutego do 15 października wykopy, które będą pozostawać otwarte dłużej niż 12 godzin zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia do nich płazów i gadów za pomocą czasowych ogrodzeń zabezpieczających wykonanych z folii, brezentu, geotkaniny lub geowłókniny. Łączenia sąsiednich pasów materiału powinny być szczelne; część nadziemna ogrodzenia powinna posiadać wysokość nie mniejszą niż 50 cm; ogrodzenie należy wkopać w grunt na głębokość minimum 10 cm; górna krawędź ogrodzenia zabezpieczającego powinna być odgięta w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod kątem 45-90°, tworząc daszek (przewieszkę) o szerokości minimum 5 cm; ogrodzenie należy wesprzeć na metalowych słupkach lub drewnianych palikach długości 80-120 cm i rozstawie 150-250 cm, ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wykonać bez podmurówki i pozostawić pomiędzy powierzchnią gruntu a dolną krawędzią ogrodzenia wolną przestrzeń o wysokości minimum 20 cm.
 2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
  1. przewidzieć ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej i całkowitej mocy wytwórczej do 8,62 MW,
  2. przewidzieć wolnostojącą konstrukcję pod panele fotowoltaiczne opartą na podporach wbijanych lub wkręcanych w podłoże.
 3. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ.

 

 1. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu przy piśmie nr GL.ZZŚ.3.4901.59.2023.MO z dnia 25 kwietnia 2023 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:
  1. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno – gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
  2. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
  3. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
  4. Zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych.
  5. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu przy piśmie nr NZ.9022.8.21.2023.EK z dnia 25 kwietnia 2023 r. wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ligota Prószkowska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne
i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 5 lutego 2024 roku.

PDF17. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach.pdf (174,05KB)