Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r. wraz z informacją o uzyskaniu pozytywnych opinii od właściwych organów.

Obwieszczenie

 

w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania
na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata
2024-2027 z perspektywą do 2031 r. wraz z informacją o uzyskaniu pozytywnych opinii od właściwych organów.

 

Na podstawie art. 39 oraz art. 54 ust. 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm. – dalej ustawa OOŚ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, wynikała ze stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 listopada 2023 r. znak: WOOŚ.411.4.20.2023.AKu/PK.

Zakres prognozy zgodny jest z wymaganiami przedstawionymi w art. 51 ustawy OOŚ. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko został ponadto uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków na stanowisku do spraw ochrony środowiska w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, tj. od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 22 lutego 2024 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ochronasrodowiska@proszkow.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, iż zgodnie z art. 54. ust. 1. ustawy OOŚ uzyskano pozytywną opinię dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko od instytucji opiniujących:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.410.2.39.2023.AKu z dnia 26 stycznia 2024 r.
  • Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem nr NZ.9022.1.196.2023.JG z dnia 15 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska, jak również poprzez zamieszczenie  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie www.proszkow.pl w zakładce Aktualności.

PDFobwieszczenie dot. prognozy oddziaływania POŚ.pdf (153,09KB)
PDFPrognoza POŚ Prószkow v2.pdf (3,05MB)