Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - 11.12.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

1. Stanowisko pracy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. posiadanie:
 1. dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra

lub

 1. dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742) albo uznanego za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 ww. ustawy

lub

 1. dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
 1. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:   

 1. znajomość zagadnień z zakresu związanego z problematyką na stanowisku oraz znajomość przepisów ustaw, a w szczególności: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, Kodeksu cywilnego; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. znajomość pracy w systemie „ŹRÓDŁO” do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych;
 3. prawo jazdy kat. B;
 4. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych;
 5. znajomość obsługi systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 6. samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność;
 7. umiejętność w nawiązywaniu kontaktów z innymi, wysoka kultura osobista;
 8. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych;
 9. obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność, odporność na stres;
 10. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 11.  umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,  gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
 2. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;
 3. aktualizowanie przechowywania ksiąg stanu cywilnego;
 4. wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;
 5. prowadzenie innych niewymienionych powyżej spraw, wynikających z obowiązujących przepisów a dotyczących rejestracji stanu cywilnego;
 6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego;
 7. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
 8. sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie wydanego przez duchownego zaświadczenia;
 9. orzekanie w sprawie zmiany imion i nazwisk zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 10. przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie;
 11. organizowanie uroczystości związanych z uhonorowaniem z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;
 12. wykonywanie czynności meldunkowych;
 13. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych;
 14. udzielanie informacji w sprawie ewidencji ludności;
 15. wydawanie dowodów osobistych;
 16. prowadzenie archiwum dowodów osobistych;
 17. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych;
 18. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o notariacie, a w szczególności prowadzenie spraw sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego;
 19. realizacja zadań wynikających z Kodeksu wyborczego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
 20. realizacja zadań wynikających z ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 21. realizacja zadań związanych z repatriacją.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Urzędu Miejskiego
  w  Prószkowie mieszczącego się przy ul. Opolskiej 17, a także ze względu na specyfikę pracy Urzędu Stanu Cywilnego – poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Prószkowie;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane będzie na parterze, w dwupiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych ze wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);
 9. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2023 r. (decyduje faktyczna data wpływu).

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Burmistrz Prószkowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzanego naboru na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

PDFnabór USC.pdf (226,89KB)
DOCkwestionariusz osobowy1.doc (38,50KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO1.docx (19,35KB)
 


Prószków, 29.12.2023 r.

RO.2110.4.2023.SK

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

 NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wybrana została Pani Irena Herbst, zamieszkała w Prószkowie.

Uzasadnienie:

Pani Irena Herbst spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Predyspozycje, posiadana wiedza i umiejętności kwalifikują kandydatkę do pracy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

SEKRETARZ GMINY

/-/

Irena Szott