Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zarządzenie Nr RO.0050.995.2023.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w zw. z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XLV/395/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
§ 1
1.
Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Prószków.
2.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
3.
Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii na temat projektu uchwały wymienionej w § 1 ust. 2 zarządzenia.

§ 2
1)
termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 10 października 2023 r.;
2)
termin zakończenia konsultacji wyznacza się na dzień 24 października 2023 r.

§ 3
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 4
Uwagi należy składać pisemnie na formularzu konsultacji w terminie wskazanym w § 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub wysłać na adres poczty elektronicznej zatrudnienie@proszkow.pl .

§ 5
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 6
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 7
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy 2024.pdf (175,65KB)
DOCFormularz konsultacji.doc (33,00KB)