Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice (RI.6722.7.2021.GP)

OBWIESZCZENIE
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu usług publicznych we wsi Chrzowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/271/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice w dniach od 21 września 2023 r. do 12 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, pok. nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie pod adresem www.bip.proszkow.pl w zakładce Ogłoszenia/Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej w Publicznym Żłobku w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G, 46-060 Prószków o godzinie 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Burmistrza Prószkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@proszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 października 2023 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Prószkowa odstąpił od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone i przetwarzane są dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie pod adresem www.bip.proszkow.pl w zakładce: Informacje.

PDFObwieszczenie mpzp Chrzowice.pdf (453,00KB)

PDF1_MPZP_Chrzowice_uchwala.pdf (137,56KB)
PDF2_MPZP_Chrzowice_rysunek.pdf (1,67MB)
PDF3_MPZP_Chrzowice_uzasadnienie.pdf (92,60KB)
PDF4_PSSE w Opolu przesyła- inf. dot. terenu usług publicznych we wsi Chrzowice.pdf (1,16MB)
PDF5_DROŚ-Chrzowice teren usług publicznych mpzp - odstąpienie.pdf (87,17KB)
DOCX6_Uwaga.docx (20,83KB)