Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II (RI.6721.1.2023.GP)

OBWIESZCZENIE
 o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIII/412/2023
z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września 2023 r. do 12 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, pok. nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie pod adresem www.bip.proszkow.pl w zakładce Ogłoszenia/Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej w Publicznym Żłobku w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G, 46-060 Prószków o godzinie 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Burmistrza Prószkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@proszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 października 2023 r.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektu planu miejscowego można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@proszkow.pl w terminie do dnia 27.10.2023 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone i przetwarzane są dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie pod adresem www.bip.proszkow.pl w zakładce: Informacje.

PDFObwieszczenie mpzp Prószków II.pdf (497,75KB)

PDF1_MPZP_Miasta_Prószków_II_uchwala.pdf (161,48KB)
JPEG2_MPZP_Miasta_Prószków_II_rysunek.jpeg (159,62KB)
PDF3_MPZP_Miasta_Prószków_II_uzasadnienie.pdf (121,50KB)
PDF4_PONS_MPZP_miasta_Prószków_II_tekst.pdf (3,09MB)
JPEG5_PONS_MPZP_miasta_Prószków_II_zal1.jpeg (203,95KB)
JPEG6_PONS_MPZP_miasta_Prószków_II_zal2.jpeg (175,37KB)
PDF7_PONS_MPZP_miasta_Prószków_II_oswiadczenie.pdf (128,55KB)
DOCX8_Uwaga.docx (21,32KB)