Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o uzyskanych uzgodnieniach projektu decyzji oraz 2. wydaniu w dniu 4 września 2023 r. decyzji nr RI.6733.1.5.2023.OP w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV (RI.6733.1.5.2023.OP)

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV na działkach ewidencyjnych nr : 114/12, 95/4, 95/12, 114/15, 114/14, 114/11, 114/4, 114/13, 132/4, 132/13, 132/14, 132/15, 114/1, 114/17, 132/1, 132/22, 114/18, 114/5, 132/5, 132/24, 114/16, 132/23, 115/1, 115/2, 78/2, 116/1, 116/5, 133/2, 133/3, 133/4, 133/6 k. m. 2 obręb Jaśkowice, 592/203, 598/203, 612/203, 613/203, 780/200, 783/182, 545/203, 546/203, 547/202, 548/202, 781/200, 838/202, 837/202, 549/202, 271/202, k. m. 1 obręb Jaśkowice.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

Zawiadamiam o :

  1. uzyskanych uzgodnieniach projektu decyzji:

- z Starostą Opolskim – postanowieniem znak GN.6124.384.2023.KŚ z dnia 17 lipca 2023r.;

- z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu - postanowieniem znak SD.62.31.2023.DT z dnia 17 lipca 2023r. (data wpływy do tut. Urzędu 21.07.2023);

- z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad - postanowieniem znak O/OP.Z-3.4351.9.12.2023.DS z dnia 21.07.2023 r.

- z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – postanowieniem znak ES.224.4.85.2023.MKA z dnia 24.07.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 25.07.2023 r.)

- Dyrektorem Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem znak GL.ZPU.3.522.341.2023.GB z dnia 24 lipca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2023 r.)

- z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu – postanowieniem znak- WD.5121.87.2023.PU z dnia 25.07.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2023 r.)

- z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu – milcząca zgoda

  1. wydaniu w dniu 4 września 2023 r. decyzji nr RI.6733.1.5.2023.OP w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV na działkach ewidencyjnych nr : 114/12, 95/4, 95/12, 114/15, 114/14, 114/11, 114/4, 114/13, 132/4, 132/13, 132/14, 132/15, 114/1, 114/17, 132/1, 132/22, 114/18, 114/5, 132/5, 132/24, 114/16, 132/23, 115/1, 115/2, 78/2, 116/1, 116/5, 133/2, 133/3, 133/4, 133/6 k. m. 2 obręb Jaśkowice, 592/203, 598/203, 612/203, 613/203, 780/200, 783/182, 545/203, 546/203, 547/202, 548/202, 781/200, 838/202, 837/202, 549/202, 271/202, k. m. 1 obręb Jaśkowice.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

W dniu 4 września 2023 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jaśkowice i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFObwieszczenie.pdf (616,69KB)