Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letniego przeglądu dróg i przepustów zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Prószków

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5 letniego przeglądu dróg i przepustów zlokalizowanych w ciągu tych dróg.

 1. Inwestor: Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. Opolskie, tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail:
 1. Wymagany od Oferentów zakres usług to: przeprowadzenie okresowej 5-letniej  kontroli (kontrola rozszerzona), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, o łącznej szacunkowej długości 76,363 km.  Ocena techniczna powinna zostać udokumentowana poprzez  sporządzenie dokumentacji pokontrolnej dla każdej drogi osobno i zakończona „Protokołem z kontroli stanu technicznego odcinka drogi”, stanowiącego załącznik do odpowiednich „Książek Dróg” w wersji papierowej oraz elektronicznej. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i inżynieryjnej mostowej.

W ramach kontroli należy sprawdzić wykonanie zaleceń z kontroli poprzedniej.

 1. Podstawy prawne realizacji prac:
  1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z poźn. zm.) – art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy
  2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z poźn. zm.)  – art. 20 ustawy
  3. Instrukcja przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do Zarządzenia nr  35 Generalnego Dyrektora GDDKiA z dnia 28 września 2020)   
 1. Termin realizacji zadania: 30.09.2023 r.
 1. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim,

b) ofertę należy złożyć do dnia 25.08.2023 r.,

c) ofertę można złożyć:

- osobiście w siedzibie zamawiającego;

- przesłać listownie na adres zamawiającego;

- przesłać drogą elektroniczną na adres: drogi@proszkow.pl.

 1. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

 1. Termin związania ofertą – 60 dni

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 1. Integralną częścią zapytania ofertowego jest wykaz przebiegu dróg gminnych, stanowiący załącznik nr 1.

PDF7226.41.2023 zapytanie ofertowe przegląd dróg 5 lat.pdf (203,16KB)
PDFPINB bez Winowa GMINA Prószków Drogi wykaz.pdf (266,96KB)