Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu magazynku gospodarczego na placu festynowym w Boguszycach (RI.7010.5.2.2023.KRI)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu magazynku gospodarczego na placu festynowym w Boguszycach.

  1. Inwestor: Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. Opolskie, tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail:
  1. Wymagany od Oferentów zakres usług to kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót.

Miejscowość Boguszyce. Nazwa zadania: „Zakup i montaż magazynku gospodarczego”. W ramach zadania należy zaprojektować obiekt gospodarczy - metalowy garaż na utwardzonym terenie. Garaż należy zaprojektować jako gotowy model. Model garażu do ustalenia z pracownikiem urzędu miejskiego w Prószkowie w obecności sołtys wsi Boguszyce. 

  1. Termin realizacji całego zadania: 3 miesiące od podpisania umowy.
  1. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty:
  1. ofertę należy sporządzić w języku polskim,
  2. ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2023 r.,
  3. ofertę można złożyć:

- osobiście w siedzibie zamawiającego;
- przesłać listownie na adres zamawiającego;
- przesłać drogą elektroniczną na adres: inwestycje@proszkow.pl.

  1. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

            Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

  1. Termin związania ofertą – 30 dni

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 PDFzapytanie magazyn gosp. w Boguszycach.pdf (389,45KB)