Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2023 roku (RI.0008.3.12.2023.OŚ)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty na:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PRÓSZKÓW W 2023 ROKU.”

 

I. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. opolskie,
tel. 77 40 13 700, faks 77 40 13 711.

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2023 roku”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego
do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz do rezygnacji z realizacji poszczególnych części.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: usunięcie w 2023 r. wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Prószków w ilości 1 167,80 m2- 17,52 Mg.

2. Zakres robót do wykonania obejmuje:

a) Transport i unieszkodliwianie płyt falistych azbestowo-cementowych z terenu gminy Prószków. Szacowana ilość wynosi 684,50 m2 – 10,27 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

b) Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Prószków. Szacowana ilość wynosi około 483,30 m27,25 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokryć dachowych z budynków znajdujących się na terenie gminy Prószków, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2022r., poz. 699 ze zm.).

(Założono, że 1m2 płyty posiada wagę 15 kg – wg przelicznika umieszczonego na stronie https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/aktualnosci/biezace-aktualnosci/288-zmiana-wartosci-przelicznika-m2-kg-dla-wyrobow-w01-oraz-w02)

3. Szczegółowy zakres prac:

a) Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

- organowi nadzoru budowlanego;

- okręgowemu inspektorowi pracy;

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu;

zgodnie z § 6 ust 2 Rozporządzenia ministra gospodarki i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649)

b) Wykonawca ma obowiązek posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej.

c) Planowana ilość wyrobów zawierających azbest do demontażu, transportu i unieszkodliwienia może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości.

d) Wykonawca ma obowiązek poinformować co najmniej na 3 dni przed wejściem na teren posesji jej właściciela i zamawiającego o terminie wykonania usługi.

e) Wykonawca złoży harmonogram realizowanych prac zgodnie ze wzorem wskazanym przez zamawiającego.  

f) Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie przekazania odpadu.

g) Wykonawca ma obowiązek, po zakończeniu prac na każdej posesji, sporządzenia protokołu odbioru, podpisanego przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy o prawidłowości  wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

h) Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest odbywa się po zakończeniu wykonywania usługi na danej nieruchomości w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego i wykonawcę, zawierającym co najmniej adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów zawierających azbest.

i) Zakończenie prac będzie udokumentowane oświadczeniem wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyły azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenia dotyczą.

j) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu karty przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych, wraz z ich zestawieniem (nie ma potrzeby przekładania pośrednich kart przekazania odpadu, np. od wykonawcy do firmy transportowej).

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest);

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

k) Za termin zakończenia zadania  oraz uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego uznaje się ostatnią z dat: sporządzenia protokołu odbioru końcowego, wystawienia oświadczenia wykonawcy o właściwym wykonaniu prac lub dostawy odpadu na odpowiednie stanowisko potwierdzone kartą przekazania odpadu.

4. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem:

Lp.

Adres nieruchomości z której ma być usunięty azbest

Zakres
prac

Powierzchnia dachu lub elewacji

Planowana ilość odpadów zawierających azbest

 

 

 

 [m2]

[Mg]

1

Zimnice Wielkie ul. Opolska 17

DTU / TU

119,00 / 24,00

1,79 / 0,36

2

Źlinice ul. Jędrzejczyka 33

TU

70,00

1,05

3

Zimnice Wielkie ul. Opolska 53

TU

150,00

2,25

4

Boguszyce ul. 1-go Maja 28

TU

233,00

3,50

5

Boguszyce ul. Jeziorowa 5

TU

162,50

2,44

6

Złotniki ul. Opolska 47

DTU

98,00

1,47

7

Złotniki ul. Polna 7

DTU

53,00

0,80

8

Nowa Kuźnia ul. Prószkowska pomiędzy nr 10 i 12 (dz. nr 357/2)

TU

45,00

0,68

9

Górki ul. Opolska 28

DTU

103,3

1,55

10

Zimnice Wielkie ul. Opolska 65

DTU

110,00

1,65

Razem

1 167,80

17,52

DTU          w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie wyrobów azbestowych

TU             w przypadku, gdy będzie realizowane tylko zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych

Dane zawarte w powyższej tabeli dotyczące ilości wyrobów azbestowych mają charakter szacunkowy i wynikają z wniosków składanych przez mieszkańców do Urzędu Miejskiego w Prószkowie. Wykonawca kalkuluje cenę ofertową biorąc pod uwagę ewentualne różnice w faktycznej ilości odpadów na nieruchomości wynikające z niedokładnego oszacowania ilości we wniosku. Różnice w ilości między powyższą tabelą, a faktyczną ilością odpadu nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy.

III. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2023 r. W dniu podpisania umowy Wykonawca zawrze z Gminą Prószków umowę przetwarzania danych osobowych. Przed rozpoczęciem prac wykonawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia, o którym mowa w dziale II pkt. 3 lit. a) niniejszego zaproszenia (dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu
lub usunięciu wyrobów zawierających azbest np. potwierdzenie nadania).

IV. Warunki, które musi spełniać Wykonawca składający ofertę:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089);

  1. posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) – o ile wystąpi zbieranie odpadów oraz
  2. są wpisani do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie gospodarowania odpadami  oraz posiadają indywidualny nr rejestrowy.

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Beata Białek - Referat Inwestycji, tel.: 77 40 13 741

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający
w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym drukiem. Wszystkie zezwolenia i decyzje winny być złożone do oferty w formie kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

Do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń;
b) aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową;
c) wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną, która jest zgodna z ceną ryczałtową zawartą w ofercie.

3. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca dokonuje zgłoszenia o którym mowa w dziale II ust. 3 lit. a) Zaproszenia do złożenia oferty.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu powyższe dokumenty, które będą podlegały weryfikacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia szczegółowego harmonogramu prac uwzględniając powyższy zapis ust.

5. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać warunkom niniejszego zaproszenia.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie z zaproszeniem i załączonym wzorem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować  podatki oraz inne należności publiczne.

2. Umieszczony w dziele II ust. 4 Przedmiotu zamówienia  wykaz nieruchomości objętych zamówieniem jest elementem pomocniczym, nie stanowi podstawy wyliczenia ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko dokona wyceny przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.

5. W przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania lub zmiany zakresu wykonanej usługi cena za wykonanie zadania ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. W celu rozliczenia zadania w takim przypadku wykonawca po zawarciu umowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawi wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Zwiększenie zakresu wykonanej usługi pozostaje bez wpływu na wynagrodzenie o którym mowa w  rozdz. VII, ust.1.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy złożyć do dnia 9 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie
, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pok. nr 17 (sekretariat).

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Zamawiającego: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz umieścić napis: Oferta na „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PRÓSZKÓW W 2023 ROKU.”

IX. Wybór oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert Wykonawców spełniających warunki określone w pkt IV zaproszenia, z uwzględnieniem najniższej ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

X. Termin związania ofertą – 30 dni

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

Załączniki:

  1. Oferta
  2. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń
  3. Wzór umowy
  4. Harmonogram prac
  5. Wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz ceną łączną

PDFzapytanie ofertowe.pdf (809,07KB)
DOCzal-nr-1-do-zapytania-ofertowego oferta.doc (49,00KB)
DOCzal-nr-2-do-zapytania-ofertowego oświadczenie.doc (41,50KB)
DOCzal-nr-3-do-zapytania-ofertowego umowa.doc (74,50KB)
DOCzal-nr-4-do-zapytania-ofertowego harmonogram.doc (41,00KB)
DOCzal-nr-5-do-zapytania-ofertowego cena.doc (41,00KB)