Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Prószków (RI.6726.1.2023.GP)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Prószków

Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Prószków.

 1. Zamawiający: Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. Opolskie, tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail:
 2. Wymagany od Wykonawcy zakres usług to wykonanie kompleksowej dokumentacji oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Prószków, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.).

Szczegółowy opis zadania określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Termin realizacji całego zadania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
 1. Warunki realizacji zadania

Oferty mogą być składane przez wykonawców, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą aktualny dokument potwierdzający uprawnienia, kwalifikujące do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r. poz 503 z późn. zm.). Kopię lub skan należy dołączyć do oferty.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca określi cenę oferty netto oraz należny podatek VAT. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem wytycznych z załącznika nr 1.

 1. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty:
 1. ofertę należy sporządzić w języku polskim,
 2. należy powołać się na numer sprawy: RI.6726.1.2023.GP.
 3. ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2023 r.,
 4. ofertę można złożyć:
  - osobiście w siedzibie zamawiającego;
  - przesłać listownie na adres zamawiającego, liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie;
  - przesłać drogą elektroniczną na adres: ochronapowietrza@proszkow.pl.
 1. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

           Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.06.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. Oferty złożone po terminie do złożenia ofert nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 1. Termin związania ofertą – 60 dni

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

PDFZapytanie ofertowe wraz z załącznikami.pdf (1,77MB)