Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków

ZAPYTANIE OFERTOWE

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY PRÓSZKÓW

1. Zamawiający: Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków woj. Opolskie tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail: ug@proszkow.pl.

2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków. Aktualizacja projektu winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami polityki energetycznej kraju i Unii Europejskiej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ekonomicznej, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U z 2022 roku poz. 1385).

3. Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2023 r.

4. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty:

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) Ofertę należy złożyć do dnia 28.04.2023 r.

c) Ofertę można złożyć:
- osobiście w siedzibie zamawiającego – Gmina Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków,
- przesłać listownie na adres zamawiającego,
- przesłać drogą elektroniczną na adres: ochronasrodowiska@proszkow.pl

5. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

6. Termin związania ofertą – 30 dni
W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

PDFzapytanie ofertowe.pdf (275,06KB)