Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. zamówień publicznych - 28.03.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

1. Stanowisko pracy: inspektor ds. zamówień publicznych.

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530)[1];
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 1. wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy lub średnie i co najmniej pięcioletni staż pracy;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. znajomość zagadnień z zakresu związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność;
 2. umiejętność w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych;

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:
 1. sporządzanie, publikacja oraz aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o informacje uzyskane od pracowników merytorycznych,
 2. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej oraz  dokonywanie zmian w jej składzie,
 3. określanie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej,
 4. wybór trybu udzielenia zamówienia,
 5. przygotowywanie w oparciu o złożony przez komórkę merytoryczną wniosek o wszczęcie postępowania następujących dokumentów: SWZ wraz z załącznikami, zaproszenie do negocjacji, protokół z negocjacji lub innych w zależności od trybu w jakim prowadzone jest postępowanie,
 6. przygotowywanie oraz publikacja/przekazanie do publikacji ogłoszeń na portalu e- Zamówienia oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 7. przygotowanie i publikowanie informacji z zakresu zamówień publicznych na Gminnej Elektronicznej Platformie ds. Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP,
 8. opracowywanie oraz publikowanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania wykonawców zadane do treści SWZ oraz dokumentów zamówienia, zmian SWZ oraz wszelkich innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem,
 9. udział w pracach Komisji Przetargowej oraz administracyjna obsługa jej prac,
 10. weryfikacja prawidłowości podpisów elektronicznych,
 11. weryfikacja prawidłowości złożonych/wpłaconych wadiów,
 12. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów,
 13. prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 14. sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 15. sporządzanie i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
 16. przygotowywanie oraz przekazywanie Prezesowi UZP informacji o złożonych w postępowaniu wnioskach lub ofertach;
 1. opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się;
 2. koordynowanie oraz pomoc wydziałom merytorycznym Urzędu w zakresie wykonywania zadań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych;
 3. udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania przetargów;
 4. pełnienie funkcji Koordynatora ds. dostępności, a w szczególności:
 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 2. analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie: dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej,
 4. monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. sporządzanie raportów i sprawozdań o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. realizacja zadań związanych z wprowadzaniem danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ustawy o finansach publicznych.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Urzędu Miejskiego w  Prószkowie mieszczącego się przy ul. Opolskiej 17;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane będzie na II piętrze, w dwupiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych ze wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko podinspektora;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/;
 9. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. (decyduje faktyczna data wpływu) do godz. 12.00.

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone

 

[1] Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega
na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 

PDFzamówienia publiczne.pdf (190,40KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO.docx (19,31KB)


INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych wybrana została Pani Joanna Znamiec, zamieszkała w Opolu.

Uzasadnienie:

Pani Joanna Znamiec spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Predyspozycje, posiadana wiedza i umiejętności kwalifikują kandydatkę do pracy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych.

 

      Z up. BURMISTRZA

                     /-/

               Irena Szott

          Sekretarz Gminy