Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do wniesienia aportem do spółki pod nazwą SIM Opolskie sp. z o.o. /sprawa RG.6860.1.2021.ZA/ – zarządzenie 873

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu zostało wywieszone zarządzenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do wniesienia aportem do spółki pod nazwą SIM Opolskie sp. z o.o. /sprawa RG.6860.1.2021.ZA/ – zarządzenie 873

  

Zarządzenie Nr RO.0050.873.2023.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 3 marca 2023 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do wniesienia aportem do spółki pod nazwą SIM Opolskie sp. z o.o.

/sprawa RG.6860.1.2021.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 344) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr LII/410/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prószków wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Prószkowie przy ul. Osiedle, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do wniesienia aportem do spółki pod nazwą SIM Opolskie sp. z o.o., nieruchomość gruntową niezabudowaną wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PDFZarządzenie Nr 0050.873.2023.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03.03.2023 r. wykaz SIM.pdf (141,49KB)