Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór ofert o udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr RO.0050.871.2023.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 24 lutego 2023 r.

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w zw. z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)  oraz Uchwały nr XLIX/380/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam,
co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku, ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2023 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków w zł

1.

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku

ul. Słowackiego 10

45-364 Opole

Klub seniora w gminie Prószków

26 856,50

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie wynik wiek emerytalny.pdf (138,12KB)