Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (RI.6721.3.2022.GP)

OBWIESZCZENIE
 o przystąpieniu do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie Uchwały nr XLIX/376/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków;
  2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków;
  3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym  podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
  4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 26 stycznia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Tygodniku Ziemi Opolskiej.

PDFObwieszczenie.pdf (1,05MB)
PDF6_Obwieszczenie_zalacznik_uchwała.pdf (1,60MB)
DOC8_Wniosek_mpzp.doc (43,00KB)