Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku.

Zarządzenie Nr RO.0050.846.2023.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Prószków z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/380/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy Prószków w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Prószków oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Prószków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Załącznik do Zarządzenia

                               Burmistrza Prószkowa

Nr RO.0050.846.2023.KRO

z dnia 16.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU

OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
W ROKU 2023.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/380/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Burmistrz Prószkowa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

I.  RODZAJ ZADANIA

Celem konkursu jest:

 1. Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez organizację spotkań i warsztatów w celu przeciwdziałania izolacji.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na realizację zadania w roku 2023 planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 0/100 zł).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi/podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz zgodnie z wymaganiami art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert i otrzymania dotacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wskazanej w pkt 1, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz Gminy Prószków, w szczególności jej mieszkańców.
 5. Oceny ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza Prószkowa.
 6. Decyzję o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Prószkowa po zasięgnięciu opinii komisji.
 7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 8. Oferty niespełniające wymogów formalnych lub merytorycznych podlegają odrzuceniu.
 9. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
 10. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 11. Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania.
 12. Minimalny wkład własny podmiotu wynosi 5% ogólnej wartości projektu (mogą go stanowić m.in. środki finansowe, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków).
 13. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji na jego realizację nastąpi po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem, w terminach i na zasadach określonych w umowie.
 14. Dotacja nie może zostać przeznaczona na:
 1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 2. działalność gospodarczą podmiotów;
 3. działalność polityczną i religijną;
 4. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 5. koszty wszelkich kar i grzywien.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 2. Niewykorzystane kwoty dotacji wraz z odsetkami podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Prószków odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. 

 

IV. TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy realizacji zadania do dnia 31.12.2023 lub w okresie krótszym.
 2. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.  
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zawartą umową, a także przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Dokładny termin oraz szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 5. Warunkiem zawarcia umowy o realizację przedsięwzięcia jest wskazanie rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację, a także – w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie – doprecyzowanie warunków
  i zakresu realizacji zadania przy zachowaniu jego podstawowych celów merytorycznych, które przyjmuje formę załącznika do umowy tj. zaktualizowanego zestawienia kosztów realizacji zadania publicznego oraz (jeżeli dotyczy) zaktualizowanego harmonogramu lub zaktualizowanej oferty realizacji zadania.
 6. Podmiot zamierzający realizować zadanie ujęte w ofercie powinien:
  1. kierować zadanie do mieszkańców Gminy Prószków;
  2. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem jako działalność społecznie użyteczną;
  3. posiadać kadrę oraz zaplecze zapewniające właściwą realizację zadania;
  4. posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania.
 7. Podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:
  1. prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego;
  2. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym podmiot zrealizował zadanie publiczne;
  3. informowania o współfinansowaniu zadania ze środków Gminy Prószków
   na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 8. W ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zleceniodawca zwraca szczególną uwagę na:
  1. realizowanie zadań zgodnie z przedłożonym harmonogramem;
  2. wykorzystanie wkładu finansowego i niefinansowego zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ofercie;
  3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
  4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy, z ewentualnymi wyjątkami przewidzianymi w umowie;
  5. oszczędne, celowe i zgodne z ofertą wydatkowanie środków finansowych.
 9. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zleconych zadań publicznych wpływają na ogólną ocenę Podmiotu przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w formie pisemnej wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 15.00 z adnotacją „Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2023” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 46-060 Prószków, drogą pocztową na adres wskazany powyżej lub do skrzynki podawczej Urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.    

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY.

 1. Oferta konkursowa powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami opisanymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na wzorze określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
  7. kserokopię statutu podmiotu, który nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot składający ofertę.  
 4. Oferty otrzymane po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione statutowo nie będą rozpatrywane.
 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 6. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Złożone oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 8. Złożona oferta może obejmować całość lub część zadania określonego w rozdziale I ogłoszenia.
 9. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 10. Przy ocenie złożonych ofert stosowane będą w szczególności następujące kryteria: 
  1. ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot, w tym doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego typu oraz posiadane zasoby kadrowe i bazowe niezbędne do przeprowadzenia zadania;
  2. ocena przedstawionego zestawienia kosztów realizacji zadania;
  3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie;
  4. uwzględnienie wysokości środków innych niż publiczne przeznaczonych na realizację zadania.
  5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6. analiza i ocena realizacji zadań zleconych z lat poprzednich, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  7. atrakcyjność oferty, w tym przede wszystkim korzyści jakie przyniesie realizacja zadania dla mieszkańców gminy Prószków.
 11. Decyzja Burmistrza Prószkowa o przyznaniu dotacji i jej wysokości jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Nie stanowi ona decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 12. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze oferty/ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków, na stronie internetowej www.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.


VII. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ TEGO SAMEGO RODZAJU W ROKU 2022 i 2023.

W roku 2022 i 2023 nie zrealizowano przez Gminę Prószków żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielone są w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 pok. 28, Tel. 77 40 13 710.

PDFOgloszenie konkursu wiek emerytalny.pdf (179,15KB)