Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz (udział społeczeństwa - RI.6220.3.2022.OŚ))

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

Burmistrz Prószkowa zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 19 kwietnia 2022 roku na wniosek Młynek Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 50, 45-121 Opole reprezentowaną przez Pana Jana Białasa. Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, w związku z § 3 ust. 1 pkt 39 i pkt 40 lit. a)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W dniu 19 kwietnia 2022 r. została skierowana prośba o wyrażenie opinii co do konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organy opiniujące nie były jednomyślne, co do istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał opinię o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraziły opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny.

Burmistrz Prószkowa w dniu 23 maja 2022 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor w dniu 30 maja 2022 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po weryfikacji raportu, Burmistrz Prószkowa w dniu 3 czerwca 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Następnie 21 czerwca 2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odmówił Inwestorowi uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym Inwestor w dniu 2 sierpnia 2022 r. przedłożył aneks nr 1 do raportu, a Burmistrz Prószkowa przekazał do przy piśmie z dnia 4 sierpnia 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Również 4 sierpnia 2022 r. Burmistrz Prószkowa powiadomił strony postępowania o postanowieniu nr WOOŚ.4221.36.2022.MSe z dnia 21 czerwca 2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  odmawiającym uzgodnienia warunków z zakresu ochrony środowiska dla w/w przedsięwzięcia oraz o ponownym wystąpieniu z prośbą o uzgodnienie warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia 24 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu, a 10 października 2022 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu do uzupełnienia raportu. Burmistrz Prószkowa powiadomił tym strony postępowania obwieszczeniem z dnia 13 października 2022 r. W dniu 7 listopada 2022 r. Wnioskodawca przedłożył uzupełniony raport do Burmistrza Prószkowa, w związku z powyższym Burmistrz Prószkowa w dniu 14 listopada 2022 r., przekazał aneks nr 3 do raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 28 listopada 2022 r. uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym przystąpiono do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Prószkowa, a organem uzgadniającym  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy urzędu (pn. 7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00,  cz.7:00-15:00, pt. 7:00-13:00).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej  wiadomości w dniu 9 grudnia 2022 r. poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Przysiecz i Ligota Prószkowska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie (bip.proszkow.pl) w zakładce Ochrona Środowiska.

PDF19. obwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf (717,44KB)