Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie-obwieszczenie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków (RI.6220.3.2022.OŚ)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm. – dalej kpa), w związku z art. 64 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ), w nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków.

zawiadamiam,

o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla w/w przedsięwzięcia:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4221.59.2022.MSe.3 z dnia 28 listopada 2022 r. (data wpływu 28 listopada 2022r.) uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:
  1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
   1. prace przygotowawcze, związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością zielną, należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych w okresie lęgowym, prace te należy poprzedzić kontrolą ornitologa pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków, w okresie od 1 do 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, prace przygotowawcze należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta, potwierdzonego przez ornitologa, lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów zawartych w obowiązujących przepisach;
   2. eksploatację kopalni i transport złoża prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00;
   3. maksymalna wielkość wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 70 tys. Mg/rok;
   4. eksploatację złoża prowadzić, metodą odkrywkową, systemem ścianowym z równoległym postępem frontu robót, dwoma piętrami, tj.:
    • I piętrem eksploatacyjnym (w części niezawodnionej złoża) o wysokości 1,0 – 8,3 m;
    • II piętrem eksploatacyjnym (w części zawodnionej złoża) o wysokości 0,8 – 5,5 m;
   5. bieżącą konserwację sprzętu technicznego oraz tankowanie maszyn i urządzeń prowadzić wyłącznie poza obszarem wyrobiska w wyznaczonych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego poprzez utwardzenie tego miejsca np. betonowymi płytami. W przypadku tankowania maszyn i urządzeń z dystrybutorów mobilnych zastosować wannę przeciw rozlewczą;
   6. opracować i stosować procedurę postępowania na wypadek wycieku płynów eksploatacyjnych z użytkowanego sprzętu technicznego;
   7. przewidzieć trzy koparki, o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie większym niż 102 dB;
   8. przewidzieć ładowarkę, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 103 dB;
   9. przewidzieć wozidło, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 110 dB;
   10. zwałowany nakład wykorzystać do późniejszej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;
   11. ścieki bytowe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać do przenośnego sanitariatu;
   12.  wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsięwzięcia, odprowadzać bezpośrednio do gruntu na terenie należącym do inwestora.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu przy piśmie nr NZ.9022.8.28.2022.EK z dnia 2 maja 2022 r. wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia jednocześnie wnosząc uwagę, iż eksploatacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu.
 3. Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu przy piśmie nr  GL.ZZŚ.3.435.82.2022.MO z dnia 2 maja 2022 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:
  1. wszelkie prace z wydobyciem kruszywa ze złoża wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
  2. teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu i wód podziemnych oraz powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie;
  3. tankowanie pojazdów i maszyn eksploatujących złoże prowadzić na wyznaczonym do tego celu, utwardzonym  i uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi;
  4. napraw sprzętu pracującego przy eksploatacji złoża, dokonywać poza terenem wykonywanych prac, w miejscu do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego substancjami szkodliwymi;
  5. zakład wyposażyć w odpowiednie sorbenty do wiązania zanieczyszczeń ropopochodnych, na wypadek wycieku takich substancji do gruntu lub wody;
  6. ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet, a zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot;
  7. utrzymywać lokalne stosunki wodne oraz poziom wód gruntowych, w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla okolicznych ekosystemów.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przysiecz i Ligota Prószkowska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 9 grudnia 2022 roku.

PDF18. zawiadomienie-obwieszczenie o opiniach RI.6220.3.2022.OŚ.pdf (959,33KB)