Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz dotychczasowego najemcy /RG.7151.2.2022.ZA/

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy (RG.7151.2.2022.ZA) – zarządzenie 812

  

Zarządzenie Nr RO.0050.812.2022.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

na rzecz dotychczasowego najemcy

/RG.7151.2.2022.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899, ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 0050.812.2022.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 21.11.2022 r. wykaz garaz3.pdf (155,92KB)