Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie /sprawa nr RG.6850.3.2022.ZA/

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie (RG.6850.3.2022.ZA) – zarządzenie 811 

Zarządzenie Nr RO.0050.811.2022.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do oddania w użyczenie

/sprawa nr RG.6850.3.2022.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 0050.811.2022.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 21.11.2022 r. wykaz użyczenie.pdf (153,78KB)