Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2021 do dnia 31-12-2021 r.

Informacja o dochodach i stratach

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków

oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat

za okres 01-01-2021 do dnia 31-12-2021 r.

 

Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie.

Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

7 260 443,31

I.

przychody netto ze sprzedaży:

7 285 162,42

 

1.Sprzedaż usług w tym:

7 285 162,42

 

Centralne ogrzewanie

54 752,07

 

Mieszkaniówka

49 427,26

 

Wywóz śmieci i odpadów

499 543,32

 

Odprowadzanie ścieków

2 984 016,41

 

Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

1 211 852,05

 

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, Transport, Obsługa urządzeń wodnych

1 930 215,97

 

Obsługa Gmina Dąbrowa

555 355,34

 

2.Sprzedaż materiałów

0,00

 

3.Sprzedaż towarów

0,00

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)

-24 719,11

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

B.

Koszty działalności operacyjnej

7 124 308,03

I.

Amortyzacja

373 854,51

II.

Zużycie materiałów i energii

2 550 797,64

III.

Usługi obce

1 587 697,86

IV.

Wynagrodzenia

1 892 525,99

V.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

433 815,53

 

emerytalne

369 433,71

VI.

Pozostałe koszty, w tym:

285 616,50

 

wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

C

Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)

136 135,28

D

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

120 325,29

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

E.

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

5 761,93

 

aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

F.

Przychody finansowe, w tym:

13 767,35

I.

Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

0,00

 

od jednostek powiązanych, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

II.

Odsetki, w tym:

7 014,93

 

od jednostek powiązanych

0,00

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

G.

Koszty finansowe, w tym:

209,58

I.

Odsetki, w tym:

209,58

 

dla jednostek powiązanych

0,00

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

III.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

H.

Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)

264 256,41

I.

Podatek dochodowy

58 103,00

J.

Zysk (strata) netto (H-I)

206 153,41

 

Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

 

Informację na podstawie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r.

Opracowała – Ewa Miążek

PDFInformacja o dochodach i stratach za 2021 rok - ZGKiM Sp. z o.o.pdf (161,72KB)