Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres za okres 01-01-2021 do dnia 31-12-2021 r.

Informacja o dochodach i stratach

Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków

oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat

za okres 01-01-2021 do dnia 31-12-2021 r.

 

Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Prószkowie.

Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

3 208 036,36

I.

przychody netto ze sprzedaży produktów:

3 230 440,35

 

Wywóz śmieci i odpadów

2 479 185,88

 

Transport

223 906,56

 

Usługi wod kan

7 130,00

 

Usługi budowlane

114 745,62

 

Utrzymanie terenów zielonych

40 294,08

 

Akcja zima

365 178,21

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)

-22 403,99

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 

B.

Koszty działalności operacyjnej

3 137 681,12

I.

Amortyzacja

5 446,28

II.

Zużycie materiałów i energii

104 176,58

III.

Usługi obce

2 038 642,68

IV.

Podatki i opłaty

21 550,17

V.

Wynagrodzenia

796 782,55

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

160 367,56

 

emerytalne

136 802,27

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

10 715,30

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

C

Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)

70 355,24

D

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

2,93

 

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

 

Dotacje

0,00

 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

 

Inne przychody operacyjne

2,93

E.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

 

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

 

Inne koszty operacyjne

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

70 358,17

G.

Przychody finansowe, w tym:

167,72

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

 

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

 

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

 

od jednostek pozostałych, w tym:

0,00

 

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

II.

Odsetki, w tym:

167,72

 

od jednostek powiązanych

0,00

III.

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

V.

Inne

0,00

H.

Koszty finansowe, w tym:

37,98

I.

Odsetki, w tym:

37,98

 

dla jednostek powiązanych

0,00

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

 

w jednostkach powiązanych

0,00

III.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

I.

Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)

70 487,91

J.

Podatek dochodowy

8 427,00

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

L.

Zysk (strata) netto (H-I)

62 060,91

 

Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

 

Informację na podstawie sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r.

Opracowała – Ewa Miążek

PDFInformacja o dochodach i stratach za 2021 rok - GPW Sp. z o.o.pdf (173,10KB)