Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za III kwartał 2022 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW

ZA 3 KWARTAŁ 2022 R.

     

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

A. DOCHODY

62 072 434,83

46 212 764,56

A1. Dochody bieżące

50 499 766,80

39 313 934,54

A2. Dochody majątkowe, w tym:

11 572 668,03

6 898 830,02

A.21 dochody ze sprzedaży majątku

564 000,00

561 360,00

B. WYDATKI

69 220 393,20

45 993 219,32

B1. Wydatki bieżące

52 822 992,44

33 824 608,71

B2. Wydatki majątkowe

16 397 400,76

12 168 610,61

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)

-7 147 958,37

219 545,24

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

-2 323 225,64

5 489 325,83

D1. Przychody ogółem z tego:

7 814 625,37

8 754 133,57

D11. kredyty i pożyczki

500 000,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:

1 968 693,61

3 335 470,17

D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

2 751 997,40

2 751 997,40

D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 593 934,36

2 666 666,00

D2. Rozchody ogółem z tego:

666 667,00

500 004,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek

666 667,00

500 004,00

 

 

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

E. Finansowanie deficytu

7 147 958,37

0,00

E2. kredyty i pożyczki

500 000,00

0,00

E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych

1 302 026,61

0,00

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2 593 934,36

0,00

E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

2 751 997,40

0,00

 

                                                                                                                        Burmistrz

 

                                                                                                                 Krzysztof Cebula

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 3 kw.2022 r.pdf (220,51KB)