Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży (sprawa: RG.7126.2.7.2017.ZA)

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (RG.7126.2.7.2017.ZA) – zarządzenie 799 Zarządzenie Nr RO.0050.799.2022.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

/sprawa: RG.7126.2.7.2017.ZA /

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899, ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PDFZarządzenie Nr 0050.799.2022.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 25.10.2022 r. lokal Rynek wykaz.pdf (140,59KB)