Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (sprawa RG.6840.8.2022.ZA)

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (RG.6840.8.2022.ZA) – zarządzenie 797

  

Zarządzenie Nr RO.0050.797.2022.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 24 października 2022 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

/sprawa RG.6840.8.2022.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899, ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 0050.797.2022.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 24.10.2022 r. sprzedaż 926_249 wykaz.pdf (140,17KB)