Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 lipca 2022 roku decyzji nr RI.6733.1.7.2022.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przęsła linii napowietrznej średniego napięcia 15kV i przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania budynku inwentarskiego, na terenie dz. nr 837/202, 549/202, 783/182, 781/200, 780/200 k.m.1 obręb Jaśkowice (RI.6733.1.7.2022.GP)

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 lipca 2022 roku decyzji nr RI.6733.1.7.2022.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przęsła linii napowietrznej średniego napięcia 15kV i przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania budynku inwentarskiego, na terenie dz. nr 837/202, 549/202, 783/182, 781/200, 780/200 k.m.1 obręb Jaśkowice.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

W dniu 27.07.2022 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jaśkowice i Urzędzie Miejskim w Prószkowie,ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFobwieszczenie RI.6733.1.7.2022.GP.pdf (230,79KB)