Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prószków, dnia 21 lipca 2022 r.

RI.6722.1.2021.GP

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PRÓSZKOWA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXVII/184/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

które odbędzie się w dniach od 28 lipca do 26 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.proszkow.pl w zakładce: Ogłoszenia/Planowanie przestrzenne/Obwieszczenia-planowanie-rok 2022.

Obszar objęty planem stanowi fragmenty obrębu ewidencyjnego Złotniki w granicach zgodnych z załącznikiem graficznym do uchwały.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej w Publicznym Żłobku w Prószkowie,
ul. Daszyńskiego 1G.
W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Prószkowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2022 r.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnoszącego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8c ustawy, uwagi mogą być wnoszone w następujący sposób:

  • na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków,
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
    w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: z podaniem w tytule: „Uwaga do mpzp Złotniki”.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, że podczas wyłożenia do publicznego wglądu obowiązują obostrzenia i ograniczenia sanitarne wynikające z aktualnych na dany dzień przepisów prawa.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.proszkow.pl  w zakładce: Informacje.

Na podstawie art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Prószkowa danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki” na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu miejscowego na środowisko mogą składać uwagi i wnioski w sposób określony
w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

 

BURMISTRZ

/-/

Krzysztof Cebula

PDFobwieszczenie.pdf

PDFmpzp Złotniki rysunek planu zał.1.pdf

PDFmpzp Złotniki rysunek planu zał.2.pdf

PDFPrognoza OOŚ TEKST v.2.pdf

PDFPrognoza OOś STAN PROGNOZOWANY załącznik 3a.pdf

PDFPrognoza OOŚ STAN PROGNOZOWANY załącznik 3b.pdf

PDFPrognoza OOŚ-załącznik 2a.pdf

PDFPrognoza OOŚ-załącznik 2b.pdf

PDFUCHWAŁA mpzp Złotniki v.2 do uzgodnień.pdf

PDFUzasadnienie do mpzp Złotniki etap ponowienia procedury.pdf

PDFRODO - BIP.pdf