Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg wsi Górki (RI.6722.2.2021.GP)

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały nr XXVII/186/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu sporządzonego na podstawie wymienionej wyżej uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 30 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska, 46-060 Prószków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r.  o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej w Publicznym Żłobku w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G. 

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu. Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska, 46-060 Prószków, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@proszkow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2373) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach w dniach od 30 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu z prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego projektu, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska, 46-060 Prószków,
w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@proszkow.pl, do dnia 8 sierpnia 2022 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

 

Obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie http://www.bip.proszkow.pl/, na stronie internetowej http://www.proszkow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

PDFobwieszczenie.pdf
PDF2204074100pr Górki prognoza prz.pdf
PDF2203214100pr Górki uchwała załącznik 1.pdf
PDF2203214100pr Górki uchwała.pdf
DOCXRODO.docx