Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony (sprawa nr RG.6850.2.2022.ZA)

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – zarządzenie 744 

Zarządzenie Nr RO.0050.744.2022.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

/sprawa nr RG.6850.2.2022.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wykazanych w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 0050.744.2022.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 21.06.2022 r. wykaz użyczenie.pdf