Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. gospodarki odpadami

RO.2110.3.2022.SK

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

1. Stanowisko pracy: podinspektor ds. gospodarki odpadami.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530)[1];
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej dwuletni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość zagadnień z zakresu związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  Działu III i IV Ordynacji podatkowej, Działu I ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji, Działu I, II i IVa Kodeksu postępowania administracyjnego, a także zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi programów w pakiecie MS Office oraz urządzeń biurowych.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność;
 2. umiejętność w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
 3. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole;
 4. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych;
 5. prawo jazdy kat. B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. zbieranie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. egzekucja należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wystawianie tytułów wykonawczych, ustanawianie hipotek w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi, prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi w zakresie ściągalności;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych ustalających obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami;
 4. przygotowywanie zawiadomień dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach;
 6. wprowadzanie danych zawartych w umowach użyczenia (liczba i pojemność pojemników na odpady) do systemu komputerowego;
 7. realizacja uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 8. bieżące księgowanie wpłat na kontach uczestników gminnego systemu gospodarki odpadami oraz uzgadnianie obrotów i sald, w szczególności wpłat wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe lub Komorników;
 9. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;
 10. przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 11. opracowywanie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań;
 12. obsługa klienta i współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie siedziba Urzędu Miejskiego w  Prószkowie mieszczącego się przy ul. Opolskiej 17;
 2. pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane będzie na I piętrze, w dwupiętrowym budynku nieposiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna;
 4. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 5. bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami;
 6. czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych umiejętności, opatrzony podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych ze wskazaniem celu – aplikowania na stanowisko podinspektora;
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie;
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/;
 9. podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy czytelnie podpisać i składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Prószkowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro, pok. nr 18, w skrzynce podawczej Urzędu, przesłać na powyższy adres lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 (decyduje faktyczna data wpływu).

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków www.bip.proszkow.pl (zakładka: nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Z up.  BURMISTRZA

                /-/

        Irena Szott

    Sekretarz Gminy

                                                                                                           


[1] Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega
na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

PDFNabór odpady.pdf (186,56KB)
DOCXklauzula informacyjna RODO.docx (19,35KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
 Prószków, 28.06.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, wybrana została Pani Andżelika Mróz zamieszkała w Zimnicach Wielkich.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Andżelika Mróz spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Predyspozycje, posiadana wiedza i umiejętności kwalifikują kandydatkę do pracy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie na stanowisku podinspektora ds. gospodarki odpadami.

BURMISTRZ

         /-/

Krzysztof Cebula