Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raportu) dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków (RI.6220.3.2022.OŚ)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm – dalej kpa), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1029 – dalej ustawa OOŚ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków.

Burmistrz Prószkowa zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

o wydanym w dniu 23 maja 2022 roku przez Burmistrza Prószkowa postanowieniu, znak RI.6220.3.2022.OŚ, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
  • opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia ww. oceny,
  • opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Na powyższe postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, 45-052 Opole), za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przysiecz, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ligota Prószkowska i w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 23 maja 2022 roku.

PDF7. postanowienie o raport RI.6220.3.2022.OŚ.pdf (519,79KB)