Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Prószków za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2021.

 

1.  Podstawa prawna.

Niniejsze sprawozdanie sporządza się w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie nr XXVIII/194/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

2. Środki finansowe.

Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2021 na jego realizację przeznaczono środki finansowe w wysokości
nie mniejszej niż 100 000,00 zł. W ramach realizacji Programu w roku 2021 przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 386.999,99  zł.

3. Współpraca finansowa - zlecanie realizacji zadań publicznych.

W ramach realizacji Programu współpracy na rok 2021, przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, a także pomocy społecznej
oraz promocji i ochrony zdrowia, w których wyłoniono podmioty realizujące te zadania. Ponadto złożono 1 ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na którą udzielono dotacji w ramach działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym.

4. Wskaźniki oceny realizacji Programu współpracy w roku 2021:

 1. Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert: 13,
 2. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 14,
 3. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych: 0,
 4. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania w oparciu o dotację: 14,
 5. Wysokość kwot udzielonych dotacji:

Łącznie zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację 13 zadań publicznych z następujących dziedzin:

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. na kwotę 91.000,00 zł dotację przekazano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch! – upowszechnianie kultury”. Środki zostały wykorzystane przez 3 zrzeszone w GZ LZS kluby sportowe tj.: Orzeł Źlinice, Ramsch Chrzowice oraz Iskra Zimnice Wielkie. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące piłki nożnej, skata sportowego oraz piłki siatkowej, w tym koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego i opłatami eksploatacyjnymi, zatrudnienia trenerów, koszty transportu zawodników na zawody sportowe, opłaty członkowskie, składki ubezpieczeniowe, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych podczas realizacji zadania takich jak napoje, zakup odzieży i sprzętu sportowego, koszty obsługi finansowej zadania.
 2. na kwotę 12.500,00 zł dotację przekazano Klubowi Sportowemu „Chrząszcz”
  na zadanie pn. „Sport jest lepiszczem społeczności”. W ramach realizacji zadania dofinansowano czynności służące upowszechnieniu kultury fizycznej wśród lokalnej, wiejskiej społeczności, poprzez utrzymanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Chrząszczyce, wynajęcie trenera oraz boiska, dokonanie opłat administracyjnych za udział
  w rozgrywkach, dokonanie opłat związanych z ubezpieczeniem zawodników, a także kosztów związanych z obsługą księgową zadania.
 3. na kwotę 10.500,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu PLUKS Pomologia Prószków na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży w roku 2021”. W ramach realizacji zadania dofinansowano koszty związane z poprawą warunków uprawiania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży dzięki sfinansowaniu w ramach projektu wynagrodzenia trenerów, zakupie strojów piłkarskich oraz piłek, a także kosztów związanych transportem oraz zarządzaniem projektem.
 4. na kwotę 11.000,00 zł dotację przekazano Fundacji Tenis Prószków
  na zadanie pn. „Tenis – gram, bo lubię”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące zwiększenia dostępu do zajęć sportowych z tenisa ziemnego dzieci, młodzieży
  i dorosłych z terenu Gminy Prószków poprzez organizację regularnych treningów,
  w których wzięło udział w sumie 80 uczestników. Zorganizowany został również turniej tenisa dla dzieci, kobiet i mężczyzn oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
  w Prószkowie. W zakresie realizacji zadania sfinansowano koszty wynajęcia trenera, zakupu nagród dla uczestników oraz obsługi projektu.
 5. na kwotę 8.000,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu „Bieg Opolski”
  na zadanie pn. „Wzgórzowa Trzynastka”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia biegu przełajowego Wzgórzowa Trzynastka, a także towarzyszących wydarzeniu podchodów rodzinnych. Łącznie w całym przedsięwzięciu udział wzięło 303 uczestników. W przeprowadzonym zadaniu sfinansowany został zakup nagród, pakietów startowych dla uczestników, przeprowadzenie kampanii informacyjno-reklamowej, a także wszelkie czynności techniczne związane
  z organizacją biegu (przygotowanie trasy biegu, organizacja i zabezpieczenie strefy startu, mety oraz punktów na trasie). Oprócz odbiorców zadania, w jego realizację zaangażowało się wielu wolontariuszy.         
 6. na kwotę 33.000,00 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków na zadanie pn. „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet
  i mężczyzn”. W ramach zadania dofinansowano działania dotyczące propagowania piłki nożnej wśród kobiet i mężczyzn, pokrywając między innymi koszty związane
  z zakupem sprzętu treningowego i meczowego, pokryciem opłat administracyjnych,  a także kosztami transportu zawodników oraz obsługi technicznej i księgowej zadania. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na poziom sprawności fizycznej dorosłych mieszkańców gminy Prószków, zarówno kobiet jak i mężczyzn.
 7. na kwotę 7.000,00 zł dotację przekazano Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach zadania dofinansowano organizację i prowadzenie zajęć promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy, którzy przekroczyli 45 rok życia. W projekcie wzięło udział 31 osób, z czego dużą część stanowiły kobiety regularnie uczęszczające na zajęcia. Program zajęć obejmował gimnastykę, nordic walking, treningi na siłowni plenerowej oraz organizację pikniku plenerowego, wyjazdu rekreacyjnego
  i rajdów rowerowych. Dzięki przyznanej dotacji pokryto m.in. koszty wynajęcia instruktora prowadzącego gimnastykę, nordic walking, trening na siłowni plenerowej, a także koszty organizacji imprezy plenerowej, a także koszty związane z administracją i obsługą finansową zadania.
 8. na kwotę 15 000,00 zł dotację przekazano Akademii Piłki Nożnej Orzeł Źlinice na zadanie pn. „Sport uczy jak wygrywać, Sport uczy jak przegrywać, Sport uczy jak żyć”. W ramach zadania zorganizowano pozalekcyjne zajęcia dla dzieci, angażujące ich w różnorodne formy aktywności fizycznej, mające na celu przygotowanie ich do treningów piłkarskich
  w trzech grupach wiekowych – Skrzatach, Żakach oraz Orlikach. W ramach zadania pokryto koszty związane z wynagrodzeniem trenerów, zakupem sprzętu sportowego
  oraz nagród dla dzieci za udział w turniejach.
 9. na kwotę 4.000,00 zł dotację przekazano Opolskiemu Klubowi Taekwondo 
  na zadanie pn. „Taekwondo – skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków w 2021 roku”. W ramach zadania dofinansowano koszty organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu wschodniej sztuki walki – taekwondo, w tym koszty wynagrodzenia instruktorów oraz koszty związane z przejazdem instruktorów i transportem na zawody. Prowadzenie zajęć stanowiło ciekawą alternatywę dla innych aktywności realizowanych na terenie gminy, które w dużej mierze związane
  są z rozwijaniem kultury fizycznej poprzez propagowanie piłki nożnej.
 10. na kwotę 5.999,99 zł dotację przekazano Stowarzyszeniu Szwadron Przysiecz na zadanie pn. „Powstanie sekcji fechtunku szablą historyczną”. W ramach zadania dofinansowano działania mające na celu powstanie sekcji szermierczej w gminie Prószków. Sfinansowano m.in. zakup sprzętu niezbędnego do powstania sekcji oraz wynagrodzenie instruktorów.
  W projekcie wzięło udział 10 uczestników, którzy zapoznali się z fechtunkiem bronią białą.
 11. na kwotę 2.000,00 zł przekazano dotację Stowarzyszeniu Akademia Sportowego Rozwoju na zadanie pn. „Aktywny Przedszkolak 2021.”. Zadanie miało na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci przedszkolnych, a także wsparcie rozwoju psychomotorycznego dzieci oraz korekcję wad postawy . W ramach zadania odbywały
  się zajęcia w dwóch grupach ćwiczebnych, w których brało udział ponad 20 dzieci. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu gminy m.in. przez partycypację w kosztach wynagrodzenia kadry, a także zakupu materiałów promocyjnych.

-     z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia:

 1. na kwotę łączną 140.000,00 zł, dotację przekazano Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie pn. „1. Promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. 2. Podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Prószków. 3. Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom
  w podeszłym wieku. 4. Objęcie mieszkańców gminy świadczeniami pielęgnacyjno-higienicznymi, diagnostycznymi oraz socjalno-bytowymi. 5. Wypożyczanie mieszkańcom sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”. W ramach zadań dofinansowano koszty wynagrodzeń pielęgniarek Stacji Opieki Caritas działającej na terenie gminy Prószków
  oraz koszty eksploatacyjne tej stacji, a także zakup materiałów i wyposażenia. W  ramach zadania świadczono usługi skierowane do chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Prószków obejmujące czynności higieniczno-pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne oraz z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Ponadto w ramach realizacji zadania gabinet rehabilitacyjny Caritas w Przysieczy świadczył usługi ambulatoryjne obejmujące kinezyterapię, masaż leczniczy, zabiegi z zastosowaniem elektrolecznictwa, pola magnetycznego oraz światłolecznictwa. Oprócz tego Stacja udostępniała specjalistyczny sprzęt niezbędny do funkcjonowania i pielęgnacji osób wymagających opieki (m.in. łóżka, materace, wózki inwalidzkie, chodziki, kule łokciowe
  i pachowe). W trakcie realizacji zadania wykonano 2300 czynności zabiegowych, 150 rozmów edukacyjnych, wypożyczono 110 szt. sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego, wykonano 1000 ćwiczeń usprawniających, 1400 zabiegów z zakresu masażu, 1000 zabiegów z zakresu elektrolecznictwa, 200 zabiegów przy użyciu pola magnetycznego, 450 zabiegów z zakresu światłolecznictwa.
 2. na kwotę 40.000,00 zł, dotację przekazano Stowarzyszeniu Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych na zadanie pn. „Pomoc społeczna oraz promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców gminy Prószków”. W ramach zadania świadczono usługi skierowane do osób chorych oraz ich rodzin, a także osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi zamieszkujących gminę Prószków. Stowarzyszenie świadczyło usługi profilaktyczne polegające na prowadzeniu poradnictwa w zakresie samoopieki i samopielęgnacji, diagnostyczne (pobieranie materiału do badań, kontrola parametrów życiowych), lecznicze (podawanie leków, wykonywanie zabiegów medycznych, opatrunków), rehabilitacyjne mające na celu usprawnienie ruchowe pacjentów, pielęgnacyjne oraz socjalne. Pielęgniarki wykonały ogółem 450 wizyt domowych i objęły opieką 55 osób.

-     z działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym

 1. na kwotę 7.000,00 zł dotację przekazano Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Poznajemy historie Śląska”. Zadanie miało na celu przybliżenie historii Śląska poprzez zwiedzenie miejsc związanych z dziedzictwem kulturalnym tego terenu. W ramach realizacji zadania zorganizowano dwa wyjazdy – do Kłodzka oraz Żywca, gdzie zwiedzano m.in. Twierdzę Kłodzką oraz podziemia miasta,
  a także Pałac Habsburgów w Żywcu opłacono wynajem autokaru oraz opłaty związane
  ze zwiedzaniem. Dzięki wyjazdom podtrzymano i rozwinięto tożsamość kulturalną niemieckiej mniejszości narodowej.

5. Współpraca pozafinansowa.

Współpraca pozafinansowa polegała na konsultowaniu treści aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wzajemnym informowaniu się o kierunkach działalności
oraz pomocy organizacjom pozarządowym w przedmiocie informowania
o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych

PDFSprawozdanie NGO 2021.pdf (239,28KB)