Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 318/4 o powierzchni 0,9864 ha z ark.m. 1 obręb Zimnice Małe, gm. Prószków (sprawa RG.6840.6.2021.ZA)

Burmistrz Prószkowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 318/4 o powierzchni 0,9864 ha z ark.m. 1 obręb Zimnice Małe, gm. Prószków, KW OP1O/00143655/5, cena wywoławcza 345 000,00 zł, wadium 34 500,00 zł, termin przetargu 15.06.2022 r. godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w sali nr 28A /II piętro/  – zarządzenie 724Zarządzenie Nr RO.0050.724.2022.KRO

Burmistrza Prószkowa

z dnia 12 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu czwartego przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.6.2021.ZA/

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) w zw. z  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/235/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w zw. z § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2278), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem działki 318/4 z ark.m. 1 o powierzchni 0,9864 ha obręb Zimnice Małe, gm. Prószków, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00143655/5 na rzecz Gminy Prószków. Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest jako Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Działka niezabudowana o kształcie prostokąta, położona w sąsiedztwie gruntów rolnych przy drodze wojewódzkiej DW429. W odległości 5 km od autostrady A4, dojazd przez DK45.
 2. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów rozwojowych dla działalności produkcyjno-usługowych w obrębie wsi Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, gmina Prószków przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i obiektów obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej – oznaczony symbolem PU.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 345 000,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT).
 4. Wadium – 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100), tj. 10% ceny wywoławczej.
 5. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich i nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.
 6. Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 7. Nieruchomość ogłoszona była w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa Nr RO.0050.543.2021.KRO z dnia 8 czerwca 2021 roku podanego do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w dniach od 16.06.2021 roku do 08.07.2021 roku oraz na stronach internetowych urzędu i w prasie lokalnej. Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.595.2021.KRO z dnia 11.08.2021 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, który wyznaczony był na dzień 13 października 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.619.2021.KRO z dnia 13.10.2021 roku został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, który wyznaczony był na dzień 17 grudnia 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Zarządzeniem Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.704.2022.KRO z dnia 04.04.2022 roku został ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, który wyznaczony był na dzień 11 maja 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w sali nr 28A /II piętro/.
 9. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w wysokości 34 500,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Gminy Prószków prowadzone przez BS Gogolin Oddział Prószków nr 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 do dnia 9 czerwca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.
 10. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, podmioty te biorące udział w przetargu winny przedstawić wyciąg z właściwego dla siebie rejestru lub inny dokument urzędowy z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Przedstawiciele osób fizycznych winni być wyposażeni w pełnomocnictwa.
 11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 poz. 2278).
 12. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),

2) pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu,

2) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został wyłoniony jako nabywca zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem sprzedaży, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i kupują nieruchomość w stanie istniejącym oraz, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 3. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić całą cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazane konto Gminy Prószków.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Burmistrz Prószkowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty notarialne oraz sądowe przeniesienia własności nieruchomości ponosi nabywca.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie pok. 22 – I piętro lub tel. 77 40 13 728, 77 40 13 729.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na tablicy ogłoszeń wsi Zimnice Małe, w prasie oraz na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania