Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie-obwieszczenie o wydanych opiniach oraz postanowieniu instytucji opinijących w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków (RI.6220.3.2022.OŚ)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm. – dalej kpa), w związku z art. 64 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm. – dalej ustawa ooś), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” położonego na dz. nr 2/1 (część), 2/2, 3/1 (część), 3/2, 4/1 (część), 4/2, 5/1 (część), 5/2 w miejscowości Przysiecz, gmina Prószków,

zawiadamiam

o wydanych opiniach oraz postanowieniu instytucji opiniujących:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przy piśmie nr NZ.9022.8.28.2022.EK z dnia 2 maja 2022 r. wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia jednocześnie wnosząc uwagę, iż eksploatacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu.
 2. Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu przy piśmie nr GL.ZZŚ.3.435.82.2022.MO z dnia 2 maja 2022 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:
  1. wszelkie prace z wydobyciem kruszywa ze złoża wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
  2. teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu i wód podziemnych oraz powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie;
  3. tankowanie pojazdów i maszyn eksploatujących złoże prowadzić na wyznaczonym do tego celu, utwardzonym  i uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi;
  4. napraw sprzętu pracującego przy eksploatacji złoża, dokonywać poza terenem wykonywanych prac, w miejscu do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego substancjami szkodliwymi;
  5. zakład wyposażyć w odpowiednie sorbenty do wiązania zanieczyszczeń ropopochodnych, na wypadek wycieku takich substancji do gruntu lub wody;
  6. ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet, a zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot;
  7. utrzymywać lokalne stosunki wodne oraz poziom wód gruntowych, w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla okolicznych ekosystemów.
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4220.155.2022.JGD z dnia 4 maja 2022 r. wyraził opinię, iż istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przysiecz i w miejscowości Ligota Prószkowska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 12 maja 2022 roku.

PDF6. obwieszczenie info o RI.6220.3.2022.OŚ.pdf (638,07KB)