Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o przystąiniu do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w fabryce mebli FADOME w Złotnikach, gmina Prószków (RI.6220.4.2021.OŚ)

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

Burmistrz Prószkowa zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w fabryce mebli FADOME w Złotnikach, gmina Prószków w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 16 kwietnia 2021 roku na wniosek Pana Andrzeja Szindzielorza Prezesa Zarządu FADOME Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ulicy Strzeleckiej 17, 46-060 Złotniki. Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. została skierowana prośba o wyrażenie opinii co do konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organy opiniujące nie były jednomyślne, co do istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wydali opinię iż jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko, natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny.

Burmistrz Prószkowa w dniu 26 maja 2021 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor dnia 2 grudnia 2021 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po weryfikacji przez organ, raport został przekazany do uzgodnienia i zaopiniowania. Państwowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.9022.7.12.2021.EK z dnia 29 grudnia 2021 zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu w dniu 13 stycznia 2022 r. Dnia 10 lutego 2022 r. Inwestor przedłożył wyjaśnienie i informacje uzupełniające. Następnie 7 marca 2022 roku Inwestor ponownie uzupełnił raport. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu w dniu 18 marca 2022 r. Na powyższe wezwanie Inwestor odpowiedział pismem z 12 kwietnia 2022 r., do którego to załączył dodatkowe informacje związane z treścią wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. W nawiązaniu do powyższego w dniu 29 kwietnia 2022 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym przystąpiono, także do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Prószkowa, organem uzgadniającym  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, a organem opiniującym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

Z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy urzędu (pn. 7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt. 7:00-13:00).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej  wiadomości w dniu 10 maja 2022 roku poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Złotniki oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie (bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona środowiska).

PDF15. obwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf