Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 od km ok. 86+550 ÷ 86+990 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe” (RI.6220.2.2022.OŚ)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm. – dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam,

iż, w dniu dzisiejszym zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Marcina Bronkiewicza działającego jako pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, z dnia 30.03.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.03.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 od km ok. 86+550 ÷ 86+990 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe”.

Informuję o wynikających z art. 10 kpa uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym stadium  postępowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zawiadamiam również o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimnice Małe, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimnice Wielkie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu
11 kwietnia 2022 roku.

PDF2. 2022-04-11 zakończenie postępowania.pdf (413,54KB)