Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2022 roku

Na podstawie Uchwały nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest (Dz.U. Woj. Opols. z 2013 r., poz. 2187).

Burmistrz Prószkowa

ogłasza konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Prószków w roku 2022

oraz określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji

§ 1

Dotacja będzie udzielana na usuwanie tj.:

 1. demontaż,
 2. odbiór,
 3. transport,
 4. unieszkodliwianie;

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków i nie obejmuje kosztów rekonstrukcji obiektów budowlanych.

§ 2

Dotacja może być udzielana:

 1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj.
 1. osobom fizycznym,
 2. wspólnotom mieszkaniowym,
 3. osobom prawnym,
 4. przedsiębiorcom,
 1. jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na nieruchomości, do której podmiot ten posiada tytuł prawny.

§ 3

 1. Ubiegający się o dotację składa do Burmistrza Prószkowa pisemny wniosek w terminie od dnia 04.03.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie zgodnie ze wzorem określonym Zarządzeniem nr WOR.0050.278.2013.BP Burmistrza Prószkowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej na terenie gminy Prószków oraz wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków.
 1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
 1. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków,
 2. informację o wyrobach zawierających azbest - Załącznik nr 2 do wniosku
  o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków
  ,
 3. dokumentację fotograficzną (kolorową) materiałów do usunięcia z terenu nieruchomości,
 4. dokument poświadczający własność nieruchomości lub poświadczający zgodę właściciela nieruchomości a w przypadku  gdy do nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie usuwania wyrobów azbestowych; dokument poświadczający prawo do innego tytułu niż prawo własności wraz ze zgodą właściciela,
 1. zaświadczenie od osoby posiadającej uprawnienia budowlane o ilości wyrobów zawierających azbest - Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków,

 

 1. w przypadku przedsiębiorców:
 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U . z 2021 r., poz. 743), 

 1. w przypadku rolników:
 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, otrzymane
  w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 1. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U . z 2021 r., poz. 743), 

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac związanych z usunięciem azbestu przez gminę Prószków oraz upoważnienie Gminy Prószków do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków.

§ 4

Dotacja jest przyznawana w kolejności złożenia wniosków z uwzględnieniem pilności utylizacji wyrobów azbestowych; najwyższy stopień pilności decyduje o wcześniejszym przyznaniu dotacji.

§ 5

Podstawą otrzymania dotacji jest umowa dotacji zawarta z wnioskodawcą. Wzór umowy jest określony w Zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

PDFogłoszenie konkursu 2022.pdf (759,69KB)
DOCwniosek o udzielenie dotacji.doc (36,50KB)
DOCOświadczenie de minimis.doc (43,00KB)
DOCzał nr 1 ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest azbest.doc (60,00KB)
DOCzał nr 2 informacja o wyrobach zawierających azbest.doc (33,00KB)
DOCzał nr 3 o ilości wyrobów azbestowych.doc (24,50KB)
DOCzał nr 4 oświadczenie - przeprowadzenie prac i upoważnienie do starostwa.doc (24,50KB)