Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwaął w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski.

PDFUchwała nr XXII-167-2012.pdf

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXII-168-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

PDFUchwała nr XXII-169-2012.pdf

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XXII-170-2012.pdf

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXII-171-2012.pdf

Uchwała w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXII-172-2012.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2013.

PDFUchwała nr XXII-173-2012.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, reastauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXII-174-2012.pdf

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45 - 047 Opole.

PDFUchwała nr XXII-175-2012.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XXII-176-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierzawę lokali użytkowych.

PDFUchwała nr XXII-177-2012.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

PDFUchwała nr XXII-178-2012.pdf

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2017.

PDFUchwała nr XXII-179-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr XXII-180-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXII-181-2012.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2012
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  06-12-2012 17:39
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  15-01-2013 13:47
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 5330
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl