Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie-obwieszczenie o wydanych opiniach oraz postanowieniu instytucji opinijących w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej „Prószków 3” o mocy do 5MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w miejscowości Prószków, gmina Prószków na działkach o nr ewidencyjnym 56, 79, 78, 109 (obręb Prószków)" (RI.6220.1.2022.OŚ)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm. – dalej kpa), w związku z art. 64 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm. – dalej ustawa OOŚ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Prószków 3” o mocy do 5MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w miejscowości Prószków, gmina Prószków na działkach o nr ewidencyjnym 56, 79, 78, 109 (obręb Prószków)”,

zawiadamiam

o wydanych opiniach oraz postanowieniu instytucji opiniujących:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przy piśmie nr NZ.9022.8.12.2022.EK z dnia 02.02.2022 r. wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia uwzględniając przy wydawaniu opinii przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące niepożądane oddziaływanie na środowisko.
 2. Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu przy piśmie nr  GL.ZZŚ.3.435.24.2022.DB z dnia 08.02.2022 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:
  1. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,  eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
  2. Zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków.
  3. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
  4. Wszelkie prace w okolicach cieków wodnych prowadzić z zachowaniem ostrożności, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód oraz zachować odpowiednią odległość od cieku wodnego modułów fotowoltaicznych w odległości min. 5 m, stacji transformatorowych w odległości min. 50 m.
  5. Na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową, będącą w stanie zmagazynować 100% oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonaną z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych (np. żywicznych).
  6. Mycie paneli będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu czystej wody, wody demineralizowanej lub z użyciem środków biodegradowalnych, bez stosowania jakichkolwiek dodatków chemicznych, w tym detergentów.
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4220.38.2022.AW z dnia 15.02.2022 r. wyraził opinię, iż istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję, także o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości składania wyjaśnień, wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,   ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu (pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00).

Jednocześnie informuję, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stosownie do art. 49 kpa w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Doręczenie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie zawiadomienia - obwieszczenia we wskazany wyżej sposób. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w dniu 25.02.2022 roku.

PDF6. obwieszczenie info o RI.6220.1.2022.OŚ.pdf (622,43KB)